Logo

2015-11764

K begärde skadestånd för viss del av kostnader för fönsterbyte. Efter avstyckning av fastighet installerades nya mätare varefter elkostnaderna ökade. Kunden ifrågasatte mer än en gång den ökade förbrukningen till elnätsföretaget utan att elnätsföretaget vidtog någon åtgärd. De ökade kostnaderna försvårade ett fortsatt boende i huset. Inför husförsäljningen genomfördes fönsterbytet i syfte att få ut tillräckligt med pengar vid försäljningen. Fönsterbytet hade, enligt kunden, inte genomförts om det inte vore för de ökade elkostnaderna. Kunden upptäckte därefter att elnätsföretaget hade förväxlat kundens och grannens elmätare med följd att kunden hade betalt grannens elkostnader under den aktuella perioden.

Elnätsföretaget bekräftade omständigheterna men menade att det var byggherrens arbete som föranlett felkopplingen och kunden har kompenserats för överdebiterat belopp. Skadeståndskravet var baserat på en investering i nya fönster.

Nämnden konstaterade att kunden hade påtalat problemet för elnätsföretaget ett flertal gånger. Kunden hade agerat i enligt med en specifik bestämmelse i de allmänna avtalsvillkoren men elnätsföretaget hade inte vidtagit några åtgärder. Felet hade kunnat upptäckas tidigare. Elnätsföretaget hade felkopplat elen och kunden hade rätt till skadestånd. Enligt skadeståndsrättsliga principer krävs ett orsakssamband mellan felet och skadan (kausalitet). Sådan kausalitet förelåg mellan felet och överdebiteringen av el, men inte avseende felet och fönsterbytet.

Beslut: Avslag