Logo

Elkvalitet

article image

Enligt ellagen ska överföringen av el vara av god kvalitet och elnätsägaren ska avhjälpa brister om det är rimligt i förhållande till olägenheterna. Med allt mer känslig elektronik inom både industrin och i hemmen ökar kraven på att elen i våra ledningar håller en jämn god kvalitet. Energimarknadsinspektionen (Ei) har beslutat om föreskrifter som slår fast vad som ska gälla och vilket ansvar elnätsföretaget respektive nätkunden har. I föreskrifterna (EIFS 2013:1) beskrivs de krav som skall vara uppfyllda för att överföringen av el skall anses vara av god kvalitet. Föreskrifterna preciserar de basnivåer för spänningskvalitet som både nätföretag och anslutna kunder ska kunna förvänta sig.

Spänningens kvalitet
Problem till följd av dålig spänningskvalitet blir både vanligare och allt mer kostsamma. Främst beror det på att användningen av känslig elektronik som kräver en jämn spänningskvalitet ökat, men även på att produkter som ansluts till elnätet som ger upphov till olika typer av spänningsfenomen blivit vanligare. Energimarknadsinspektionens (Ei:s) föreskrifter klargör vilka störningar och brister som nätägaren ska åtgärda, och vilka som nätkunden själv orsakar och därmed har ansvar för att komma till rätta med. 

Om du som kund misstänker att det finns ett problem med spänningskvalitet ska du kontakta nätägaren för att få felet avhjälpt. En kontroll av spänningskvaliteten kan då bli aktuell. Din egen elmätare kan oftast inte användas vid den här typen av kontroll utan nätägaren måste placera ut en särskild mätare för elkvalitetsmätning hos dig under en längre period, oftast under minst en veckas tid. Tills dess att felet är avhjälpt bör du undersöka möjligheten att få viss kompensation på betalningen av dina nätkostnader, till exempel genom ett procentavdrag. 

Om du har många och upprepade elavbrott, kan det bero på dålig elkvalitet. Har skador uppkommit på vitvaror eller hemelektronik på grund av avbrotten aktualiseras också frågan om skadestånd. Du kan läsa mer om detta under menyavsnittet Skadestånd.

Om du och elnätsföretaget inte är överens om att en elkvalitetsmätning behöver genomföras eller om eventuella åtgärder behöver vidtas för att förbättra din elkvalitet kan du kontakta Energimarknadsinspektionen.

Faktorer som påverkar spänningskvaliteten
Spänningens kvalitet bedöms med ett flertal parametrar, det finns flera faktorer som kan orsaka avvikelser och försämring av spänningskvaliteten. Elektricitet består av strömmar och spänningar med ett flertal egenskaper som bestämmer dess kvalitet, det vill säga användbarhet. Exempel på problem med spänningskvaliteten är spänningsdippar, överspänning, övertoner, flimmer och transienter.