Logo

Enklare att vara elkund

Energimarknadsinspektionen (Ei) har nu lämnat förslag till regeringen på ändringar i ellagen med syfte att få en kundvänligare elmarknad. De föreslagna ändringarna ger förutsättningar för en nordisk slutkundsmarknad för el och ska göra det lättare att vara aktiv som elkund.

För att lägga grunden för en nordisk slutkundsmarknad behöver ellagen ändras. I Ei:s rapport ”Enklare för kunden – förslag som ökar förutsättningarna för en nordisk slutkundsmarknad” finns flera förslag till ändringar och tillägg i ellagen. Det viktigaste förslaget innebär att elhandlaren kommer att bli den centrala kontaktpunkten för kunden.

– För svensk del har vi nu lagt basen för den nordiska slutkundsmarknaden, säger Anne Vadasz-Nilsson, GD på Energimarknadsinspektionen. Samtidigt återstår mycket arbete i genomförandet och alla parter på elmarknaden kommer att behöva vara med och bidra för att få alla bitar på plats.

En elkund kommer idag i kontakt med elmarknaden främst i samband med inflyttning, utflyttning, byte av elhandlare eller genom sin faktura. I framtiden kommer kunden endast att ha kontakt med sin elhandlare, som fortsättningsvis får ansvar både för byte och för flyttprocessen. Kunden får också enbart en faktura oavsett vilken elhandlare han väljer. Endast i frågor som gäller elavbrott, anslutningar och leveranskvalitet ska kunden behöva kontakta sitt elnätsföretag.

I rapporten finns även förslag kring företagens avtal om samfakturering, kreditriskhantering, finansiell säkerhet och regler kring när elhandlarens rätt att leverera el upphör. Ei föreslår också att Svenska kraftnät får i uppdrag att utreda hur informationsutbytet mellan aktörerna på elmarknaden ska fungera i framtiden.