Logo

Sveriges el- och naturgasmarknad 2012

Vill du ha en överblick över den svenska el- och naturgasmarknaden under 2012? Vill du veta hur många mil ledning det svenska elnätet består av? Hur elprisernas utveckling såg ut under förra året? Och hur många naturgasanvändare vi har i Sverige? Svaren på de frågorna och många fler hittar du i rapporten "Sveriges el- och naturgasmarknad 2012" som Energimarknadsinspektionen tagit fram.

Rapporten i korthet

  1. Ei riktade kritik mot elnätsföretagen för omfattande avbrott efter granskning - Mellan november 2011 och januari 2012 drabbades Sverige av ett flertal kraftiga stormar. Totalt var det 1,9 miljoner elavbrott under perioden. Av dessa var det ungefär 79 000 avbrott som varade längre än 24 timmar.
  2. Produktions och exportrekord bidrog till låga spotpriser - Året 2012 producerades den största mängden el hittills i Sverige. Den totala elproduktionen uppgick till 162 TWh vilket var en ökning med ungefär 10 procent jämfört med 2011.
  3. Lägre elkostnad för hushållen 2012 - Den sammanlagda elkostnaden för hushåll kan delas upp i elhandelspris, nätavgift samt energiskatt och moms. Elhandelpriset utgjorde 35 procent i januari 2013. Kostnaden för överföring av el, nätavgiften, svarade för 22 procent, medan energiskatt och moms tillsammans stod för 43 procent.
  4. Minskad naturgasanvändning - År 2012 användes 12,9 TWh naturgas i Sverige, vilket var en minskning med 14 procent från föregående år. Under 2012 genomfördes 157 byten av naturgashandlare bland de svenska hushållen, vilket var en nedgång från föregående år med 44 procent.
  5. Nya projekt kan bidra till ökad användning av naturgas - Ett antal projekt i anslutning till det svenska naturgassystemet för utvinning och produktion pågår. Naturgasanvändningen väntas därmed öka under kommande år.
  6. Ei har bedrivit tillsyn av konsumentbestämmelserna - Tillsynen har bland annat omfattat elhandlarnas skyldigheter att i avtalet med konsumenten ange vilka åtaganden de har gentemot konsumenten, villkoren för fakturering, betalning, förlängning, uppsägning samt villkoren för ersättning om elhandlaren inte uppfyller sina åtaganden.

 

Mer information
Här kan du läsa och ladda ner Ei:s rapport Sveriges el- och naturgasmarknad 2012.