Logo

Tillsyn av konsumentinformation för elkunder

Energimarknadsinspektionen (Ei) förelägger åtta elhandelsföretag att förbättra sin information till konsumenter, bland annat om konsumenternas rättigheter vid klagomål. Ei:s krav kommer efter tillsyn av vissa av ellagens konsumentbestämmelser.

2011 infördes nya konsumentrelaterade bestämmelser i ellagen, som bland annat specificerar vilken information elhandelsföretag ska ha med i sina avtal, på fakturor, webbplatser och i reklam.

Ei har tidigare granskat hur de kundmässigt fyra största företagen följer konsumentreglerna. Den här gången har tillsynen gällt de storleksmässigt åtta följande företagen. Ei har granskat hur företagen följer reglerna om avtalsinnehåll, konsumenternas rättigheter och hantering av klagomål.

Samtliga åtta företag (Göteborg Energi Din El AB, Dalakraft AB, Energibolaget i Sverige AB, Kraftringen Försäljning AB, Mälarenergi AB, Öresundskraft AB, Skellefteå Kraft Energihandel AB och Telge Energi AB) får förelägganden om att åtgärda brister i sin information. Det saknas bland annat kontaktuppgifter och faktureringsintervall i avtalen. Även information om konsumenternas rättigheter och hur konsumenten ska gå tillväga för att lämna klagomål saknas i reklam och på fakturor.

Därutöver har ett nytt företag på marknaden granskats, och den tillsynen visade att detta företag följde reglerna. Ei:s tillsyn ingår i myndighetens löpande planerade tillsyn av hur lagstiftningen på elmarknaden följs. De företag som nu fått förelägganden har fyra veckor på sig att rätta till bristerna, om inte utdöms ett vite på 100 000 kronor. Företagens åtgärder ska redovisas till Ei.