Logo

Dålig information till elkunder som fått sämsta elavtalet

Tio elnätsföretag får kritik av Energimarknadsinspektionen (Ei) för bristande information till elnätskunder vid anvisning av elhandlare. Ei kräver nu att företagen förbättrar informationen till kunderna.

Kunder som inte själv väljer en elhandlare anvisas en elhandlare av sitt elnätsföretag. Ofta placeras kunderna på avtal som är onödigt dyra.

Enligt ellagen ska elnätsföretagen informera kunderna om anvisningen på ett tydligt sätt. Av informationen ska det framgå att kunderna har möjlighet att välja andra elavtal och elhandlare. Kunderna ska informeras utan dröjsmål.

Under januari har tio elnätsföretag fått redogöra för hur och när de informerar sina kunder. Ei:s tillsyn visar att samtliga företag har brister. En del av företagen har bristfällig, i vissa fall ingen, information och en del av företagen uppfyller inte kravet på att lämna informationen utan dröjsmål.  Därför kommer samtliga tio företag att föreläggas att åtgärda bristerna.

- Det är allvarligt att företagen inte informerar kunderna på ett tydligt sätt och inom rimlig tid, säger Anne Vadasz Nilsson, generaldirektör på Energimarknadsinspektionen. De kunder som inte själva väljer elhandlare och hamnar på ett anvisat avtal kan förlora stora pengar.

I rapporten ”Anvisade elavtal- nuläget och framtida utveckling” konstaterade Ei i november 2013 att nära var sjätte kund har ett elavtal de själva inte valt. Dessa avtal är i genomsnitt 20-30 procent dyrare än andra avtal. Ei:s beräkningar visar också att enbart under perioden november 2012 till oktober 2013 förlorade elkunder som inte själva valt elavtal 1,3 miljarder kronor jämfört med om de istället hade haft ett rörligt avtal.

Dessa företag uppfyller varken informationskraven eller tidskraven:
E.on Elnät
Telge Elnät
Borlänge Energi Elnät
Göteborg Energi
Karsloga Energi och Miljö
Affärsverken Elnät i Karlskrona
Kraftringen Nät

Dessa företag uppfyller inte tidskraven:
Fortum Distribution
Vattenfall Distribution