Logo

Läget på elmarknaden - vecka 17

Idag publicerar Energimyndigheten och Energimarknadsinspektionen den första gemensamma elmarknadsrapporten. Rapporten visar en prisuppgång under veckan som främst beror på torrare prognoser.

Priserna på den nordiska elmarknaden styrs i nuläget mycket av nederbördsprognoserna. I början av veckan sjönk spotpriserna på prognoser om ökad nederbörd för att senare under veckan stiga igen på prognoser om torrare väderlek. Systempriset steg måttligt medan de svenska elområdespriserna steg 6-7 %. Under veckan förekom inga prisskillnader i Sverige. På den finansiella marknaden var trenden densamma. Både kommande kvartals- och årskontrakt för 2015 steg. Kvartalskontraktet hade den största ökningen både i absoluta och relativa termer. EPAD-kontrakten för svenska prisområden steg svagt. Elcertifikatpriserna rörde sig obetydligt.

Ytterligare en reaktor, Forsmark 1, gick under veckan i revision. Totalt är nu fyra reaktorer ur drift och den totala kapaciteten för svensk kärnkraft är för närvarande strax under 70 %. Vattenkraft-magasinen sjönk vecka 16. Hela Sverige förutom för några mindre områden i Lapplandsfjällen har nu vårtemperaturer eller högre.

Elproduktionen var 3,0 TWh el totalt i Sverige och användningen är fortsatt låg vilket resulterade i en nettoexport på 557 GWh under veckan. Ackumulerad produktion under 2014 (till och med vecka 16) är i nivå med 2013. Vindkraftsproduktionen passerade under veckan 4 TWh i ackumulerat värde för året, vilket passerades vecka 24 föregående år. Total användning under året är 8 % lägre än under motsvarande period 2013, som var ett år med låg användning. Nettoexporten från Sverige är 8,0 TWh hittills i år vilket är 100 % högre än under motsvarande period 2013.