Logo

Risk för höjda elnätsavgifter

Energimarknadsinspektionen (Ei) konstaterar att dagens domar från Kammarrätten i Jönköping ger elnätsföretagen rätt att kraftigt höja sina avgifter. Domarna ger utrymme för höjningar med drygt 60 miljarder kronor. Ei kommer nu att analysera domarna för att avgöra om de ska överklagas.

Kammarrätten har genom dagens domslut gått på företagens linje och fastställt förvaltningsrättens domar från förra året. Domarna ger elnätsföretagen fortsatt rätt att höja sina avgifter för perioden 2012–2015 med drygt 60 miljarder kronor jämfört med perioden 2006–2009.

- Domarna från kammarrätten är ett bakslag och kunderna riskerar nu att få kraftiga höjningar av elnätsavgiften. Vi ska nu analysera dagens domar för att se om vi ska överklaga. Mycket talar för att vi kommer att göra det, säger Ei:s generaldirektör Anne Vadasz Nilsson.

I september beslutade regeringen om nya regler för elnätsföretagens intäktsramar för perioden 2016–2019.

- Kammarrättens domslut visar att de nya reglerna var viktiga att få på plats. Regelverket är nu tydligare och kommer inte att ge elnätsföretagen samma utrymme att höja elnätsavgifterna, säger generaldirektören Anne Vadasz Nilsson.

Bakgrundsfakta
Elnätsavgifterna granskas av Energimarknadsinspektionen (Ei), genom att det på förhand sätts en ram för företagens intäkter. Ramarna gäller för fyra år i taget.

Den första perioden 2012–2015 ansökte företagen totalt om 183 miljarder i intäktsramar. Ei:s ursprungliga beslut begränsade ramarna till ca 150 miljarder kr sammanlagt. Det motsvarar en årlig ökning av elnätsavgifterna på 2 procent per år.

96 av de ca 180 besluten överklagades av elnätsföretagen till Förvaltningsrätten i Linköping. Förvaltningsrättens domar som kom i december 2013 innebar att förvaltningsrätten gick på företagens linje och att elnätsavgifterna totalt kunde uppgå till 196 miljarder, vilket var mer än företagen ursprungligen ansökt om.

Ei överklagade sammanlagt 93 domar till Kammarrätten i Jönköping och idag kom kammarrättens domar i tre s.k. pilotmål. Genom dessa domar har kammarrätten tagit ställning till de metodfrågor som är av avgörande betydelse för beräkningen av intäktsramarna i samtliga överklagade mål.

Processerna har varit mycket omfattande och visat på ett behov av tydligare regler vid bedömningen av företagens intäktsramar. Regeringen fattade därför i september i år beslut om nya tydligare regler genom en ny förordning om intäktsram för elnätsföretag. Den nya förordningen innebär att det införs en tydligare reglering för att säkerställa att elnätsföretagens avgifter är skäliga. Samtidigt ger regleringen elnätsföretagen bättre förutsättningar att investera och modernisera sina elnät. Reglerna ska tillämpas första gången nästa tillsynsperiod, 2016–2019.

Källa: Energimarknadsinspektionen

Läs domarna i sin helhet här.