Logo

Domstolsprocessen om elnätsavgifter avslutad

Högsta förvaltningsdomstolen kommer inte att pröva elnätsföretagens intäktsramar för åren 2012- 2015. Det meddelade domstolen igår, 23 mars 2015.

I december överklagade Energimarknadsinspektionen (Ei) kammarrättens domar om elnätsföretagens intäktsramar för perioden 2012-2015 till Högsta förvaltningsdomstolen. Ei sökte prövningstillstånd eftersom myndigheten tyckte att kammarrätten gav elnätsföretagen för höga intäktramar och att domarna inte gav tillräcklig vägledning för framtiden.

- Vi är givetvis besvikna över att vi inte fått prövningstillstånd eftersom vi tycker att kammarrätten ger elnätsföretagen möjlighet att ta ut för höga elnätsavgifter, säger Ei:s generaldirektör Anne Vadasz Nilsson. 

Redan 2013 tog dock Ei initiativ till nya och tydligare regler för beräkning av intäktsramar.

- Med det här resultatet i backspegeln så är jag glad över att de nya reglerna gäller redan från nästa år. Det nya regelverket är tydligare och begränsar elnätsföretagens möjlighet att ta ut lika höga avgifter i framtiden, säger Anne Vadasz Nilsson.

Bakgrundsfakta

Elnätsavgifterna granskas av Energimarknadsinspektionen (Ei), genom att det på förhand sätts en ram för företagens intäkter. Ramarna gäller för fyra år i taget.

Den första perioden 2012–2015 ansökte företagen totalt om 183 miljarder i intäktsramar. Ei:s ursprungliga beslut begränsade ramarna till ca 150 miljarder kr sammanlagt. Det motsvarar en årlig ökning av elnätsavgifterna på 2 procent per år.

96 av de cirka 180 besluten överklagades av elnätsföretagen till Förvaltningsrätten i Linköping. Förvaltningsrättens domar som kom i december 2013 innebar att förvaltningsrätten gick på företagens linje och att elnätsavgifterna totalt kunde uppgå till 196 miljarder, vilket var mer än företagen ursprungligen ansökt om.

Ei överklagade sammanlagt 93 domar till Kammarrätten i Jönköping. I de tre pilotmålen gick även kammarrätten på företagens linje. Genom domarna har kammarrätten tagit ställning till de metodfrågor som är av avgörande betydelse för beräkningen av intäktsramarna i samtliga 93 överklagade mål.

I december 2014 överklagade Ei kammarrättens domar till Högsta förvaltningsdomstolen. Den 23 mars 2015 meddelade Högsta förvaltningsdomstolen att Ei inte får prövningstillstånd. Det innebär att processerna nu är helt avslutade och kammarrättens avgöranden står fast.

Processerna har varit mycket omfattande och visat på ett behov av tydligare regler vid bedömningen av företagens intäktsramar. Regeringen fattade därför, efter Ei:s förslag, i september 2014 beslut om nya tydligare regler genom en ny förordning om intäktsram för elnätsföretag. Den nya förordningen innebär att det införs en tydligare reglering för att säkerställa att elnätsföretagens avgifter är skäliga. Samtidigt ger regleringen elnätsföretagen bättre förutsättningar att investera och modernisera sina elnät. Reglerna ska tillämpas första gången nästa tillsynsperiod, 2016–2019.

Källa: Energimarknadsinspektionen