Logo

Ei har beslutat om anslutning av mikroproduktion

Det är tillåtet för en kund att till en befintlig anläggning koppla in en mikroproduktionsanläggning till elnätet utan extra kostnad. Det skriver Energimarknadsinspektionen (Ei) i ett beslut som fattades i början av mars

Bakgrunden till beslutet är att en privatperson begärt att Ei ska pröva ett elnätsföretags skyldighet att kostnadsfritt ansluta en solcellsanläggning om 25 kilowatt till elnätet.

Eftersom det befintliga nätet inte är dimensionerat för detta, menar elnätsföretaget att privatpersonen ska betala kostnaderna för förstärkning av nätet, i detta fall cirka 100 000 kronor.

Ei har prövat frågan enligt ellagen och kommit fram till att elnätsföretaget inte har rätt att ta ut någon ytterligare avgift för att ansluta solcellsanläggningen och att privatpersonen därmed inte behöver betala för förstärkningar av elnätet.

Ei:s beslut grundar sig på att den befintliga anläggningen redan är ansluten och att inkoppling av solcellsanläggning därmed inte ska ses som en nyanslutning. Ei har även gjort bedömningen att mikroproduktionsanläggningar bör betraktas som användaranläggningar eftersom kundens förbrukning är större än produktionen.

Elnätsföretaget har möjlighet att överklaga beslutet till nästa instans, det vill säga till förvaltningsrätten.

Källa: Energimarknadsinspektionen