Logo

Nytt uppdrag för en kundvänligare marknad

Energimarknadsinspektionen (Ei) och Svenska kraftnät har fått i uppdrag av regeringen att jobba vidare med frågan om att införa en central informationshanteringsmodell, så kallad tjänstehubb. I Ei:s uppdrag ingår även att arbeta vidare med tidigare förslag om att införa en elhandlarcentrisk modell.

Regeringens uppdrag till Svenska kraftnät är att utveckla och driva en central informationshanteringsmodell, så kallad tjänstehubb, för den svenska elmarknaden.

För Ei:s del handlar uppdraget om att ta fram förslag till regeländringar som krävs för att införa en central informationshanteringsmodell. Förslagen på regeländringar ska också innehålla en konsekvensanalys. Ei ska också titta på vad som behöver uppdateras i de förslag som myndigheten tidigare lämnat till regeringen inom ämnet. 

- En tjänsthubb i kombination med en elhandlarcentrisk modell innebär att elkunderna kan förvänta sig bättre och snabbare service från sina elhandlare, säger Sara Sundberg, chef för Ei:s avdelning för konsumenträtt.

Vad är en hubb?

En hubb är enkelt uttryckt en plattform för central hantering av elnätsföretagens och elhandelsföretagens processer till exempel uppstart av anläggning, in- och utflyttning, byte av elhandlare, mätvärdeshantering med mera. En central tjänstehubb innebär att det blir enklare att införa en elhandlarcentrisk modell, det vill säga en modell där kunden bara behöver ha kontakt med elhandlaren, inte med elnätsföretaget. En central tjänstehubb gör det även enklare för nya aktörer att ta sig in på marknaden och den bidrar till att alla aktörer har tillgång till samma information.

- Vi är väldigt positiva till att vi fått i uppdrag att jobba vidare med att utveckla marknaden mot en elhandlarcentrisk modell med en tjänstehubb. Hubben förenklar alla processer som krävs för en elhandlarcentrisk modell och bidrar även till att vi kommer ett steg närmare en nordisk slutkundsmarknad, säger Sara Sundberg.

Dialog med branschen

Ei kommer att påbörja arbetet och som ett första steg bjuds branschen in till ett informationsmöte i höst.

- Vi kommer tillsammans med Svenska kraftnät att bjuda in branschen till en uppstartsträff under hösten där vi informerar om uppdragen och hur vi kommer att arbeta med dem från myndigheternas sida. För oss är det viktigt att ha en dialog med branschen under arbetets gång och vi vill därför redan tidigt diskutera hur dialogen ska se ut och hur vi på bästa sätt kan få in och ta tillvara synpunkter, säger Sara Sundberg.

http://www.ei.se/Documents/Regeringsuppdrag/Regeringsuppdrag%202015/M2015-2636%20Uppdrag%20att%20utreda%20f%c3%b6rfattningsf%c3%b6r%c3%a4ndringar%20f%c3%b6r%20inf%c3%b6rande%20av%20en%20central%20informationshanteringsmodell%20och%20en%20elhandlarcentrisk%20modell%20p%c3%a5%20elmarknaden.pdf