Logo

Timmätning av elförbrukning hos hushållskunder

Allt fler elhandlare begär timmätning åt sina kunder. Men vem ska betala för mätaren och installationskostnaden? Energimarknadsinspektionen (Ei) har tolkat bestämmelsen om kostnad för timmätning.

Myndigheten har slagit fast att elnätsföretagen bara får ta betalt av kunden för mätare och installation om kunden begär timmätning utan att ha ett avtal med sin elhandlare som förutsätter timmätning.

Om det däremot är så att kundens elavtal förutsätter timmätning, ska det inte kosta något extra för kunden.

Ett avtal kan förutsätta timmätning även om priset inte ändras varje timme. Även ett avtal där priset är olika under till exempel perioder av hög- respektive låglast förutsätter att den överförda elen kan mätas varje timme.

Det är den elhandlare som ingått avtalet med kunden, som hanterar begäran gentemot elnätsföretaget om att elen ska mätas per timme.

Om en elhandlare begär att nätföretaget installerar timmätare trots att det inte är en förutsättning enligt avtalet med kunden, ska nätföretaget inte installera timmätare på kundkollektivets bekostnad.