Logo

Bristfällig information

Många elhandlare och elnätsföretag hade stora brister i informationen till sina kunder under 2015. Det konstaterar Energimarknadsinspektionen (Ei) efter att ha granskat hur 24 elhandlare och 151 elnätsföretag uppfyllde sin informationsplikt.

Alla elkunder har avtal med två företag, en elhandlare och ett elnätsföretag. Företagen är skyldiga att informera om avtalsvillkor och konsumenträttigheter. Ei:s granskning visar att nästan hälften av elnätsföretagen och nästan alla elhandlare missade att lämna grundläggande information till sina kunder.

- Det är mycket allvarligt eftersom korrekt och tydlig information är en förutsättning för starka och aktiva kunder, säger Thomas Björkström som arbetat med granskningen.

Här är några exempel på områden där många kunder inte fick korrekt information:

  • Elhandlare ska påminna kunder med tidsbegränsade avtal när deras avtal är på väg att löpa ut och vad som händer om de inte väljer ett nytt avtal. Åtta av tio elhandlare gjorde inte detta på rätt sätt, vilket innebar att många kunder riskerade att hamna på sämre avtal än de förväntat sig.
  • Elnätsföretagen ska informera kunder som placerats på anvisningsavtal om att det är möjligt att välja ett annat avtal. Merparten av de granskade företagen gjorde inte detta på rätt sätt. Det kan ha lett till att enskilda kunder har betalat ett onödigt högt elpris.
  • Alla företag ska på fakturan och webbplatsen informera om kundernas rättigheter och ange vart kunderna ska vända sig för att lämna klagomål eller få hjälp att lösa tvister. Få företag gjorde detta på rätt sätt.

Ei har beslutat att alla elhandlare och elnätsföretag som visat brister ska ändra sin information så att den uppfyller gällande lagkrav.

Bakgrunden till granskningen var att Ei tagit emot många klagomål från kunder som uppfattat informationen från företagen som svår och bristfällig. Myndigheten uppmanar alla kunder att även fortsättningsvis anmäla eventuella fel och brister.

Källa: Energimarknadsinspektionen

Får kunderna på elmarknaden korrekt information?