Logo

Avbrottsdrabbade elkunder kan få sänkt ersättning prövad

Elnätsföretag som inte betalar ut full avbrottsersättning ska informera sina kunder om att de kan vända sig till Allmänna Reklamationsnämnden eller till allmän domstol för att få en sänkt ersättning prövad.

Kunder som drabbas av längre elavbrott har rätt till ersättning. Samtidigt kan elnätsföretagen sänka ersättningen om till exempel hårt väder gjort det alltför farligt att börja reparera ledningarna. Företagen ska dock alltid informera kunderna om att de kan få en sänkt ersättning prövad.

Energimarknadsinspektionen (EI) har efter en genomgång fått indikationer på att det finns elnätsföretag som inte fullt ut lever upp till kraven i ellagen och EI:s föreskrifter vad gäller skyldigheten att informera om rätten till avbrottsersättning och möjligheten att få en sänkt ersättning prövad.

För närvarande har EI valt att inte inleda någon närmare granskning av informationsskyldigheten utan förutsätter att de företag som idag inte fullt ut uppfyller kraven snarast kommer att vidta åtgärder. I ett brev som skickats till samtliga elnätsföretag informerar EI om regelverket kring avbrottsersättning.
Längre fram under 2012 kommer EI även att följa upp hur företagen lever upp till kraven. 

2012-02-01