Logo

Metod för att pröva avgiften för längre anslutningar klar

Den som ansluter sig till elnätet får betala en avgift till elnätsföretaget. Energimarknadsinspektionen (EI) har nu beslutat om en schablonmetod för att pröva skäligheten i längre anslutningar (1 200 - 1 799 meter). Sedan ett par år använder myndigheten en liknande metod för att pröva anslutningar under 1200 meter.

Alla elnätsföretag är skyldiga att ansluta nya kunder till elnätet och har rätt att ta ut en anslutningsavgift för att göra det. Anslutningsavgiften ska vara skälig och motsvara de kostnader som elnätsföretaget har för anslutningen. Kunder som anser att avgiften är för hög kan vända sig till EI för att få den prövad.

Genom att använda schablonbelopp blir myndighetens handläggning mer förutsägbar, enklare och snabbare för både kunder och företag. Ett schablonsystem innebär att de faktiska kostnaderna i vissa fall kan understiga schablonen medan kostnaden i andra fall kan överstiga schablonen. Totalt sett ska dock schablonen ge elnätsföretagen täckning för sina kostnader.

Tabellen visar de avgifter som EI anser är skäliga för att ansluta sig till elnätet. Samtliga värden är exklusive moms och avser en säkringsstorlek på 16 till 25 ampere. Anslutningar som är längre än 1 800 meter eller som har en annan säkringsstorlek prövas individuellt.

Avstånd (m) Avgift (kr)
0 - 199 21 500
200 - 599 53 500
600 - 1 199 53 500 + 118 per meter över 599 meter
1 200 - 1799 124 300 + 180 per meter över 1199 meter
1800 232 300