Logo

Nya regler om timmätning och rapportering

Den 1 oktober 2012 trädde nya regler i kraft som gör det möjligt för hushållskunder att utan extra kostnad få timmätvärde från elnätsföretaget. Detta gäller dock endast i de fall som kunden har ingått ett elprisavtal, som förutsätter att elöverföringen mäts per timme, med sitt elhandelsföretag.

För att hantera timmätvärdena kan elnätsföretaget behöva en viss tid för att anpassa mätvärdeshanteringen, vilket kan påverka tidpunkten för när kundens nya timavtal kan börja tillämpas. Anpassningen ska dock genomföras inom tre månader från den tidpunkt då elhandelsföretaget informerar elnätsföretaget om att kundens nya elavtal kräver timmätning.

Syftet med de nya reglerna är att öka möjligheten för elkonsumenten att minska sin totala elförbrukning och att ändra sitt förbrukningsmönster. Vidare möjliggörs en ny marknad för tjänster och produkter kring konsumenters elförbrukning. I förlängningen kommer en större andel timmätta elkonsumenter att bidra till ett lägre effektuttag under kritiska perioder, något som kan medföra både lägre elpriser och ett mer effektivt resursutnyttjande.