Logo

Nytt uppdrag för att stärka konsumentens ställning

Energimarknadsinspektionen (Ei) kommer att få i uppdrag att föreslå de förändringar som behöver göras för att skapa en nordisk slutkundsmarknad för el. Det beslutades vid regeringens sammanträde den 4 oktober 2012.

De nordiska länderna har gemensamt slagit fast målsättningen att införa en gemensam nordisk slutkundsmarknad för el till 2015. Det innebär att ett antal lagändringar behöver göras i Sverige för att förenkla för elkonsumenterna.

En gemensam marknad med harmoniserade regler underlättar för elhandlare att etablera verksamhet över nationsgränserna, vilket gynnar elkonsumenterna. Den modell som kommer att införas innebär till exempel att elhandlaren blir den centrala kontaktpunkten för elkunden.

Förändringen innebär också att regler mellan de nordiska länderna ska harmoniseras och att spelreglerna mellan elhandlarna ska bli mer jämlika. Elhandlarna ska enbart konkurrera av egen kraft. Ingen ska kunna utnyttja en nära koppling till ett monopolföretag (det vill säga elnätsföretagen) för att marknadsföra sig på en konkurrensutsatt marknad.