Logo

Brister i informationen från Sveriges fyra största elhandlare

Fakturorna och avtalen från Sveriges fyra största elhandlare innehåller inte alla de uppgifter som lagen kräver. I vissa fall saknas information om var konsumenten kan lämna klagomål eller få hjälp med tvistlösning. Ibland framgår det heller inte hur ofta kunden ska faktureras. Det visar en granskning som Energimarknadsinspektionen (EI) gjort.

Den 1 augusti infördes en rad nya bestämmelser i ellagen som ökar skyddet för landets elkonsumenter. Energimarknadsinspektionen, som ska se till att de nya reglerna följs, har nu granskat Bixia, E.ON, Fortum och Vattenfall som tillsammans har runt 2,5 miljoner kunder.

- Granskningen visar att elhandlarna i stort följer de lagstadgade skyldigheterna, vilket är bra för konsumenterna. Samtidigt har vi hittat brister hos samtliga elhandlare som de nu är förelagda att åtgärda, säger EI:s avdelningschef Tommy Johansson.

EI har bland annat granskat elhandlarnas skyldighet att i avtalen ange vilka åtaganden de har gentemot konsumenten, villkoren för fakturering, betalning, förlängning, uppsägning samt villkoren för ersättning om elhandlaren inte uppfyller sina åtaganden.

Dessutom granskades om elhandlarna på sina webbplatser och fakturor anger eller hänvisar till information om konsumentens rättigheter, hur konsumenten ska gå till väga för att lämna klagomål samt var konsumenten kan vända sig för information och tvistlösning.

Några av de brister som Energimarknadsinspektionen uppmärksammat handlar om att företagen på sina fakturor inte upplyst konsumenterna om var de kan hitta information om sina rättigheter eller var de har möjlighet att lämna in klagomål samt var konsumenten kan vända sig för mer information eller hjälp med tvistlösning. I vissa fall framgår det dessutom inte tillräckligt tydligt i avtalet vilket faktureringsintervall man kommit överens om.

2011-11-17