Logo

Bundet treårsavtal blev oftast billigare än rörligt elpris

Konsumenternas elrådgivningsbyrå har gjort jämförelser bakåt i tiden mellan erbjudna avtal om rörligt pris och bundna prisavtal. Beräkningarna är baserade på genomsnittliga elpriser under åren 2004-2010.

Undersökningen visar bland annat att bundet treårsavtal oftast gett lägre kostnader än rörligt prisavtal under samma tid.

I undersökningen har Elrådgivningsbyrån använt prisuppgifter framtagna av Statistiska Centralbyrån (SCB) från år 2004 och framåt. Prisjämförelsen består av två delar, avtal med rörligt pris (baserat på elbörsen Nordpools spotpris) jämfört med avtal om bundet pris i ett respektive tre år.

I jämförelsen omfattar de rörliga priserna samma tidsperiod som det bundna avtalet. Exempel: Vid jämförelse med bundet ettårsavtal, 1 mars 2005 – 28 februari 2006, har alla månadspriser för rörligt prisavtal under samma tidsperiod använts. Vid beräkningen av rörligt pris för respektive kalendermånad har hänsyn tagits till att förbrukningen i småhus med elvärme varierar mellan olika månader och är störst under vintern.

Risker och resultat
I jämförelsen mellan avtal med rörligt pris och avtal med ett bundet pris i tre år har det i hela 84 procent av fallen statistiskt varit mer lönsamt att ha treårsavtal. Kunden har som mest kunnat spara drygt 2.000 kr per år i jämförelse med rörligt prisavtal. Under de få perioder det varit billigare med rörligt pris har kostnadsskillnaden varit omkring 1.000 kr per år.

I jämförelsen mellan avtal med rörligt pris och 1 års bundet pris har det i istället i övervägande antal fall varit mer lönsamt att ha haft ett rörligt prisavtal. Kunden kan här ha sparat upp till 6.000 kr under ett år. I de perioder där ettårsavtal varit gynnsamt visar beräkningarna att typkunden sparade mindre, upp till 4.000 kronor.

Risken för att binda elpriset vid fel tillfälle har således varit liten för dem som tecknat treårsavtal men betydligt större för ettårsavtalet.

Beräkningar visar i stort samma resultat för elkunder med liten förbrukning, t ex lägenhetskunder. Med lägre förbrukning blir genomslaget i kronor mindre.

Eftersom beräkningarna gjorts med genomsnittspriser och en schabloniserad förbrukning för olika månader varierar det verkliga utfallet mellan olika kunder beroende på det individuella elprisavtalet och månadsförbrukningen.

Framtida prisskillnader
Det är inte möjligt att utifrån en aktuell prisskillnad i avtal med rörligt pris och ett med bundet pris förutsäga vilket av avtalen som framöver kommer att vara mest lönsamt under avtalstiden. Bakgrunden till att långa bundna avtal hittills ofta varit lönsamma är främst att den generella prisnivån stigit under perioden.

2011-02-11