Logo

Skattefrågor

Den som har en mikroproduktionsanläggning på sin privatbostad anses inte vara näringsidkare enbart p.g.a. mikroproduktionsanläggningen. Inte heller skyldigheten att registrera sig för och betala moms medför att verksamheten är en näringsverksamhet. Observera att momsregistreringsskyldigheten gäller vid försäljning oavsett belopp.

Skattereduktion

En fysisk eller juridisk person (även dödsbo och svenskt handelsbolag) har efter begäran rätt till skattereduktion. Rätten till skattereduktion gäller den som

  1. framställer förnybar el,
  2. i en och samma anslutningspunkt matar in förnybar el och tar ut el,
  3. har en säkring om högst 100 ampere i anslutningspunkten och
  4. har anmält till nätkoncessionshavaren att förnybar el framställs och matas in i anslutningspunkten.
  • Begäran om skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el ska göras i inkomstdeklarationen som ska lämnas efter utgången av det kalenderår som underlaget för skattereduktionen avser. Det är mikroproducenten som ska begära skattereduktion

  • Med förnybar el avses elektrisk kraft som framställs från sol, vind, vågor, tidvatten eller jordvärme, vattenbaserad energi som är alstrad i vattenkraftverk, biomassa eller produkter som framställs från biomassa, eller bränsleceller

  • Med anslutningspunkt avses en och samma inmatnings- och uttagspunkt på elnätet där förnybar el matas in och el tas ut

  • Med nätkoncessionshavare avses den som innehar nätkoncession enligt ellagen, d.v.s. elnätsföretaget

Underlag för skattereduktion
Underlaget för skattereduktion består av de kilowattimmar förnybar el som har matats in i anslutningspunkten under kalenderåret, dock högst så många kilowattimmar el som tagits ut i anslutningspunkten under det året. Om flera personer har anmält till elnätsföretaget att de framställer och matar in förnybar el i en och samma anslutningspunkt, ska underlaget fördelas lika.

Underlaget får inte överstiga 30 000 kilowattimmar, vare sig per person eller per anslutningspunkt.

Skattereduktionens storlek
Skattereduktionen uppgår till underlaget för skattereduktion, d.v.s. antalet kWh enligt ovan, multiplicerat med 60 öre.

Läs mer om mikroproduktion av förnybar el på Skatteverkets webbplats.