Logo

Betalning

I avtalet som du ingår med gasnäts- och gashandelsföretaget ska det framgå vilka villkor som gäller för fakturering och betalning. Om inte annat särskilt framgår av avtalsvillkoren ska du betala för all naturgas som förbrukats i uttagspunkten. Betalningsskyldigheten omfattar även naturgas som du inte kunna tillgodogöra dig på grund av fel i din egen anläggning, eller av annan orsak som inte beror på gasnäts- eller gashandelsföretaget.

Anvisningssituation
Om du ingått avtal med ett gasnätsföretag men inte aktivt valt gashandelsföretag ska gasnätsföretaget utse ett anvisat gashandelsföretag.

Betalningsfrist
Betalning ska vara gasföretaget tillhanda senast på fakturans angivna förfallodag. Förfallodagen ska infalla tidigast 20 dagar efter det att fakturan avsänts. Förfallodagen bör som huvudregel infalla tidigast den 28:e dagen i månaden.

Ränta
Sker inte betalningen i rätt tid har gasföretaget, om inte annat avtalats, rätt att förutom fakturabeloppet få ränta enligt räntelagen från den i fakturan angivna förfallodagen.

Företaget har även rätt att få ersättning för de kostnader som är förenade med dröjsmålet. Hit räknas även kostnader för skriftlig betalningspåminnelse samt kostnader för verkställighet av betalnings- eller annan förpliktelse.

Säkerhet/förskottsbetalning
Om företaget, vid avtalets ingående, har skälig anledning att befara att du inte kommer att fullgöra dina betalningsförpliktelser har företaget rätt att begära godtagbar säkerhet eller förskottsbetalning för försäljningen. Skälig anledning kan exempelvis vara brister eller förseningar beträffande tidigare betalningsförpliktelser till företaget eller kännedom om att du ådragit dig betalningsanmärkningar.

Om du under avtalstiden har försummat dina betalningsförpliktelser till företaget har företaget rätt att begära godtagbar säkerhet eller förskottsbetalning för fortsatt leverans.

Om företaget har rätt att begära säkerhet eller förskottsbetalning har företaget också rätt till månadsfakturering.

Säkerhet eller förskottsbetalning får inte omfatta större belopp än vad som motsvarar fyra månaders beräknade avgifter för leveransen. Om företaget istället tillämpar ett system förskottsbetalning ska detta vara skäligt och grundat på den förväntade förbrukningen.

Har du under en tid av sex månader från det att säkerhet ställdes eller förskottsbetalning första gången betalades, i rätt tid fullgjort dina betalningsförpliktelser, ska den ställda säkerheten återlämnas respektive förskottsbetalning avbrytas.