Logo

Krav och frånkoppling

Om du gör dig skyldig till ett väsentligt avtalsbrott kan det leda till att gasöverföringen avbryts. Det vanligaste avtalsbrottet är utebliven betalning. Det kan också vara fråga om andra saker, till exempel att man bryter mot ett villkor som framgår av avtalet. Innan avstängning sker måste företaget följa vissa handläggningsrutiner. Har företaget brustit mot detta, eller om det inte fanns tillräckliga skäl att avbryta överföringen, kan du vara berättigad till skadestånd. Om avtalsbrottet, efter en korrekt hantering från företaget, lett till avbruten överföring är du skyldig att betala för de kostnader som uppkommit i samband med åtgärden. Om avstängning av gasen kan leda till en personskada som inte är obetydlig eller till en omfattande sakskada får överföringen inte avbrytas. Om du har en annan uppfattning än företaget i frågan, bör du så snart som möjligt skriftligen bestrida kravet. I bestridandet anger du grunden för din invändning, det vill säga varför du anser att kravet är felaktigt. Läs mer om detta under avsnittet Tvistig fordran.