Logo

Verksamhetsberättelse

Verksamheten 2016

Verksamheten bedrivs genom ett samarbetsavtal mellan fem huvudmän som grund. Huvudmän är myndigheterna Konsumentverket, Energimarknadsinspektionen och Energimyndigheten samt branschföreningarna Energiföretagen Sverige (tidigare Svensk Energi) och Energigas Sverige. Enligt samarbetsavtalet avser verksamheten information och vägledning till konsumenter i frågor som rör el och gas.

Inom elmarknaden bröts de senaste årens nedåtgående pristrend. Det rörliga spotpriset på elbörsen Nordpool steg under året men var ändå på en relativt låg nivå. Även terminspriserna steg, men erbjudna fastprisavtal var ändå på historiskt låga nivåer. Andelen kunder som ingick särskilt avtal om sitt elpris fortsatte att öka. Även antalet kunder som har rörligt prisavtal ökade, till att överstiga hälften av det totala antalet avtal.

På gasmarknaden var aktiviteten, enligt bytesstatistik, betydligt mindre än för el. Genom vår jämförelse Gaspriskollen kunde konsumenter söka information om aktuella erbjudanden. Bland dessa tillkom under året biogasavtal. Under året kompletterades jämförelsen även med erbjudanden till lägenhetskunder. Omregleringen av gasnätet i Stockholm medförde frågor och synpunkter från konsumenter i Stockholm men i praktiken finns det ännu inte bytesalternativ för dessa.

Besöken på vår webbplats ökade till ca 50 000 besökare. Antalet direktkontakter till Energimarknads-byrån var oförändrat, drygt 1 500 stycken. Av dessa var omkring 900 klagomål, vilket var en viss ökning. I likhet med förra året rörde flertalet klagomål elprisavtal. De flesta av dessa gällde oönskade byten av elhandelsföretag, så kallad negativ säljmetod, ångerrätt, lösenavgifter och automatisk avtalsförlängning. Klagomål om krav på lösenavgift var fortsatt många. Vissa företag tillämpar schablonavgifter som står i strid med vad som anges i allmänna avtalsvillkor för el. Ett antal elhandelsföretag verkade dessutom okunniga om vilken rätt till information konsumenten har inför en automatisk förlängning av ett avtal. Byrån skickade därför ut information till samtliga elhandelsföretag om detta samt om vikten av att lösenavgifterna är skäliga.

Klagomålen mot förmedlingsföretag fortsatte att minska. Klagomålen rörde främst att man ansåg att man inte avtalat om byte av elhandelsföretag samt ångerrätt. Byrån fick fortsatt klagomål mot företag som vid försenad betalning kräver konsumenter på kostnader på ett otillåtet sätt eller debiterar orimliga kostnader. Konsumentskyddet behöver här förbättras, vilket byrån haft fortsatta kontakter om med berörda huvudmän och ansvarigt departement hos regeringen.

Inom gas har klagomålen varit få. De har främst avsett missnöje med gasnätskostnader och bristande bytesmöjligheter. Genom byråns kontakter med företagen har i ett antal fall konsumentens invändningar accepterats, t.ex. genom att felaktiga byten stoppats eller att orättmätiga krav återtagits.