Skip to the content

Domstol ansåg att det krävs minst tre abonnenter anslutna till samma servisledning för att lägenhetsabonnemang ska vara gynnsamt

Senast uppdaterad: 2018-10-11 09:24

En bostadsrättsförening begärde att föreningens elabonnemang skulle omklassificeras från villaabonnemang till lägenhetsabonnemang.

Nätmyndigheten avslog föreningens begäran och föreningen överklagade till länsrätten (numera förvaltningsdomstolen).

Enligt länsrätten uppkom påvisbara sammanlagringseffekter, med lägre nättariffer som följd, först när ett visst antal abonnenter är anslutna till samma ledning. Sådana mätbara effekter torde i länsrättens mening uppkomma när minst tre abonnenter är anslutna till samma servisledning. I det aktuella fallet var ledningssystemet utformat så att varje servisledning endast betjänade två abonnenter och några faktiska sammanlagringseffekter kunde därmed inte anses uppkomma. Av den anledningen avslog länsrätten bostadsrättsföreningens överklagan. 

 

Länsrätten i Stockholms dom i mål Ö 18885-97: Konsumenten fick inte rätt