Skip to the content

Elföretag hade inte rätt att ta ut varken dubbel påminnelseavgift vid samfakturering eller delgivningskostnad avseende obetald påminnelseavgift

Senast uppdaterad: 2018-10-11 09:25

K ifrågasatte elföretagets debitering av bl.a. dubbel påminnelseavgift och ersättning för delgivningskostnad avseende obetalda påminnelseavgifter.

Elföretaget förklarade gällande den dubbla påminnelseavgiften att företaget tillämpar samfakturering och att det därför rörde sig om två obetalda fakturor. Av den anledningen blev påminnelseavgiften 100 kronor i stället för 50 kronor.

ARN ansåg att syftet med påminnelseavgiften ska vara att täcka borgenärens kostnad. I praktiken rörde det sig i det aktuella fallet endast om en betalningspåminnelse, och därför var K endast skyldig att betala 50 kronor.

Gällande delgivningskostnad för obetalda påminnelseavgifter menade ARN att 11 kap 4 § i ellagen förutsätter att konsumenten försummat att betala för överföring eller leverans av el. I det aktuella fallet avsåg försummelsen obetalda påminnelseavgifter. Företaget hade därmed inte rätt till ersättning för delgivningskostnaden, som enbart avsåg påminnelseavgifter.

 

Beslut 2005-5202: Konsumenten fick rätt