Skip to the content

Konsument som saknade avtal om gasleverans blev betalningsskyldig för förbrukad gas – men slapp betala för bortkoppling/avstängning

Senast uppdaterad: 2019-02-01 15:01

I samband med inflyttning i hus ändrade K uppvärmningsform från gaspanna till värmepump och informerade gasnätsföretaget om att han inte ville använda gas för uppvärmning samt bad om bortkoppling av gasledningen. Gasnätsföretaget krävde ersättning med ett större engångsbelopp för bortkopplingen, alternativt avstängning av gasleveransen mot ett engångsbelopp samt en årlig avgift. K hävdade att avtal inte ingåtts med gasnätsföretaget och att gasnätsföretagets fakturor därför hade bestridits. K begärde kreditering av gasnätsföretagets fakturor och att gasledningen skulle kopplas bort kostnadsfritt. 

Gasnätsföretaget motsatte sig K:s begäran och hävdade att den tidigare ägaren hade haft gasnäts- och gasavtal samt att K efter tillträdet hade fortsatt använda gas för uppvärmning. Det saknades skriftliga avtal om gasanslutning och leverans av gas. För den fysiska anslutningen till gasnätet åberopade gasnätsföretaget en nyttjanderätt i fastigheten till följd av avtalet med den tidigare fastighetsägaren. Gasnätsföretaget hade anvisat en gasleverantör eftersom det saknades ett giltigt gasavtal. K hade använt gas och fick anses bunden av den anvisade gasleverantörens villkor. Gasnätsföretaget åberopade de allmänna avtalsvillkorens regler om kostnader för flytt och ändring av, respektive att avlägsna eller försegla, gasnätsföretagets gasanläggning.

ARN konstaterade att gasförbrukare som har saknat leveransavtal och inte har anvisats en gasleverantör, enligt naturgaslagen, ska betala till en gasleverantör som anvisas av gasnätsföretaget och enligt de villkor som den anvisade gasleverantören tillämpar. Det var i det aktuella fallet ostridigt att inget avtal ingåtts. K var därför skyldig att betala för förbrukad gas.

Gasnätsföretaget hade inte bevisat att det hade avtalsenlig rätt till begärda kostnader för bortkoppling respektive avstängning. Däremot hade gasnätsföretaget rätt att, enligt allmänna rättsprinciper, ta betalt för arbetet med att ta bort gasledningen. Gasnätsföretaget rekommenderades att kostnadsfritt sluta leverera gas till K.

 

Beslut 2017-00991: Konsumenten fick delvis rätt