Skip to the content

Har du frågor? Ring 08-522 789 50 vardagar mellan 09.00 - 12.00 eller fråga via kontaktformuläret.

Elleverantör som sålt solceller till en konsument fick åtgärda fel som begåtts vid installationen men slapp ersätta skada som konsumenten inte kunnat styrka

K köpte en solcellsanläggning med installation av en elleverantör. Elinstallationen utfördes inte på ett fackmässigt sätt, den var inte säker ur elsäkerhetssynpunkt och utgjorde en brandfara. Efter ansträngningar från K:s sida anlitade elleverantören en lokal firma att göra om installationen. Slutfakturan för solcellsanläggning samt installation var 171 505 kronor. K fick prisavdrag med totalt 30 000 kronor, men K tyckte inte att kompensationen var tillräcklig. K ville ha kompensation för nedlagt arbete och psykiskt lidande för sig och sin fru. K yrkade avdrag på slutfakturan med 71 505 kronor.

Elleverantören motsatte sig kravet, men medgav att installationen inte hade skett på det sätt som både K och leverantören önskat. Efter K:s reklamation hade elleverantören omgående vidtagit åtgärder för avhjälpande av fel. Elleverantören ansåg att K hade rätt till ersättning för eget arbete men K hade inte preciserat antalet nedlagda timmar vilket gjorde det svårt för elleverantören att bilda sig en uppfattning om ersättningen. Beträffande ersättning för psykiskt lidande krävde elleverantören bevis i form av till exempel läkarintyg eller sjukskrivning. Elleverantören beslutade att som good will ersätta K med 30 000 kronor vilket översteg den ersättning som K var legalt berättigad till.

ARN konstaterade att installationen av solcellerna varit kantad av problem, men att felen åtgärdats och att K ersatts med 30 000 kronor för de besvär som installationen orsakat. K hade inte inkommit med specificering av det merarbete som installation lett till eller något läkarintyg eller dylikt angående hans psykiska lidande. ARN ansåg därför att K var skäligen tillgodosedd med det belopp som redan betalats ut.

 

Beslut 2018-12515: Konsumenten fick inte rätt

Senast uppdaterad: 2020-03-10 12:52