Skip to the content

Har du frågor? Ring 08-522 789 50 vardagar mellan 09.00 - 12.00 eller fråga via kontaktformuläret.

Naturgasmarknaden i Sverige

Naturgas började användas i Sverige 1985. Naturgasen importeras från Danmark men en ökande andel biogas uppgraderas till naturgas och tillförs ledningssystemet i Sverige. Nätet för naturgas går längs med västkusten, från Trelleborg till Stenungsund. Det finns även en förgrening in i landet, upp till Gnosjö i Småland. Sammanlagt når det västsvenska naturgasnätet 33 kommuner. Transmissionsnätet ägs av det privata företaget Swedegas.

Det finns också ett naturgasnät i Stockholmsområdet som inte är ihopkopplat med det västsvenska naturgasnätet.

För kunder som är anslutna till naturgasnätet gäller reglerna i naturgaslagen. Från och med 2015 gäller dessa regler även gasnätet i Stockholm.

Marknadens aktörer

Marknaden i Sverige domineras av ett fåtal aktörer, som i de flesta fall har såväl nät- som handelsverksamhet, som bedrivs genom olika företag. Det finns från och med 2015 sju gasnätsföretag respektive sju gashandelsföretag på den svenska marknaden som erbjuder avtal till hushållskunder.

Byte av gashandelsföretag

Under år 2007 infördes genom EU regler som innebär att konsumenter kan byta gashandelsföretag. För dig som är så kallad spisgaskund kan det dock i praktiken vara svårt att genomföra ett byte, eftersom det för dessa inte finns något krav att förbrukningen mäts individuellt. 

Regler om kortare anmälningsfrister för byten infördes hösten 2011, samtidigt med bland annat en ökad skyldighet att ge information till gaskonsumenter om rättigheter på marknaden.

Nätavgifter

Gasnätsföretagen får själva bestämma hur de ska utforma sina avgifter för gasleverans. Energimarknadsinspektionen (Ei) ska enligt naturgaslagen godkänna naturgasnätsföretagens metoder för utformningen av avgifterna.

Den 1 januari 2015 började en ny reglering av nätavgifterna tillämpas, som innebär att en intäktsram beslutas i förväg för varje naturgasföretag. Ramen reglerar hur stora avgifter företagen totalt får ta ut av sina kunder under åren 2019-2022. 

Systembalansansvar

Swedegas är systembalansansvariga för naturgasmarknaden. Det innebär att Swedegas ansvarar för att den kortsiktiga balansen mellan inmatning och uttag upprätthålls i det svenska naturgassystemet.