Skip to the content

Har du frågor? Ring 08-522 789 50 vardagar mellan 09.00 - 12.00 eller fråga via kontaktformuläret.

Vägledning för dig som har företag och som tecknat elavtal efter falska påståenden vid telefonförsäljning

Har du utlovats samfakturering och billigare el med det nya elavtalet, men upptäcker att företagets elkostnader istället ökar? Och elavtalet visar sig ha 24 månaders uppsägningstid när du lovats att det ska kunna avslutas när som helst? Här hittar du en vägledning om vad du kan göra om du upptäcker att du fått ett elavtal du inte tackat ja till, om du accepterat ett elavtal efter felaktiga uppgifter från säljaren eller avtal med villkor du inte godkänt.

Energimarknadsbyråns statistik visar att det är mycket ovanligt att elleverantörer missköter sig, men det finns enstaka undantag. Energimarknadsbyrån har här sammanfattat de första stegen du bör ta för att komma ur ett oönskat avtal.

Du vill ångra avtalet – varför får du inte det?

Endast konsumenter har ångerrätt. Om du tecknar avtal för ditt företag räknas du normalt inte som konsument och då gäller inte reglerna i distansavtalslagen där ångerrätten regleras. Du har som företagare alltså ingen ångerrätt och det finns heller inget krav på skriftlig bekräftelse av avtal som ingås över telefon. 

Men du kan ändå ha rätt att komma ur avtalet.

Du tror inte att du accepterat en telefonförsäljares erbjudande – är elavtalet giltigt?

Om en elleverantör påstår att det finns ett giltigt avtal med en kund är det upp till elleverantören att bevisa det. Avtal som ingås över telefon innebär att det vanligtvis inte finns någon skriftlig dokumentation och det är i första hand i ljudfilen från avtalets ingående som bevisar avtalstecknandet.

Begär bevis och lyssna på ljudfilen

Begär att få ut ljudfilen genom att kontakta elleverantören, helst skriftligen via mail. Lyssna på ljudfilen och undersök om du tydligt har tackat ja, samt vilka villkor det är som du har tackat ja till. Om elleverantören inte kan visa att ett avtal har ingåtts är du inte bunden av avtalet. 

Elleverantören lämnar oftast ut en ljudfil som bara innehåller den del av samtalet som sägs utgöra avtalet. Det är upp till dig som kund att styrka att du blivit vilseledd av information som givits under telefonsamtalet men innan/efter själva inspelningen.

Avtalets giltighet kan prövas i domstol, för att få en prövning måste du oftast bestrida fakturor eller själv göra en stämningsansökan. Se mer information nedan.

Om elleverantören inte lämnar ut ljudfilen

Det förekommer även att elleverantören inte vill lämna ut någon ljudfil alls från telefonsamtalet. Om elleverantören inte kan bevisa att det finns ett avtal så är du inte bunden av avtalet. 

Är avtalet tecknat med rätt person?

Om elavtalet har tecknats för företaget men gäller elanvändning som huvudsakligen avser din privata konsumtion kan avtalet vara ogiltigt. 

Tänk också på att om du har ett företag så måste personen som tecknat avtalet vara behörig firmatecknare. I annat fall är avtalet ogiltigt.

 

Min el ingår i hyran – är avtalet giltigt?

Om du betalar för elen till hyresvärden eller fastighetsägaren, och därmed inte har ett elnätsavtal, så kan inte elleverantören teckna ett giltigt elavtal med dig. Det är bara om du har ett elnätsavtal med elnätsföretaget som äger elnätet på den aktuella platsen som en elleverantör kan ingå ett giltigt elavtal med dig. Att det är så följer av 8 kap. 4 d § ellagen där det framgår att "En elleverantör får ingå avtal om leverans av el i en viss uttagspunkt endast med den elanvändare som enligt avtal med nätkoncessionshavaren har rätt att ta ut el i den uttagspunkten." 

Om företaget inte har ett elnätsavtal, eller om det tecknats av en person eller annan organisation än det som anges i elavtalet, är elavtalet inte giltigt och företaget är därmed inte betalningsskyldig.

 

Jag accepterade avtalet men lovades att det kunde avslutas när som helst – elleverantören påstår nu att uppsägningstiden är 24 månader

Många missar att lyssna på vilken uppsägningstid som anges när avtal tecknas på telefon. Enstaka elleverantörer ger i säljsamtalet löften om att avtalet kan avslutas när som helst, samtidigt som det vid avtalstecknandet anges t.ex. 24 månaders uppsägningstid. Om inte uppsägningstiden angivits när avtalet tecknades är den 14 dagar enligt de allmänna avtalsvillkoren. Om du utan att uppfatta det accepterat en lång uppsägningstid uppstår frågan om det är skäligt. Avtalsvillkor ska vara skäliga för att vara giltiga. 

Om elavtalet har rörligt elpris kan det vara oskäligt med lång bindnings- eller uppsägningstid. Konsumentverket har i sitt tillsynsarbete motiverat i ett brev till en elleverantör varför de ansåg att företagets uppsägningstid på 24 månader var oskälig. Konsumentverket ansåg att avtal med rörligt elpris maximalt skulle ha en månads uppsägnings- eller bindningstid.

Det är viktigt att poängtera att Konsumentverket representerar konsumenter. Det är hittills inte prövat om 24 månader är en oskäligt lång uppsägningstid för ett företags elavtal.

Om du accepterat avtalet och det är giltigt, och det framgår i avtalstecknandet att avtalet har 24 månaders uppsägningstid, kan skäligheten prövas i domstol.

Elleverantören fakturerar för el trots att jag ifrågasätter avtal och villkor – vad kan jag göra?

Om du anser att elpriset är oskäligt högt, att avtalet inte är giltigt eller att du av någon annan anledning inte är skyldig att betala, bör du bestrida fakturorna. Att ”bestrida” betyder att du meddelar elleverantören att du inte tänker betala, och varför. Ibland är det vad som krävs för att företaget ska lämna ut de bevis de har på att avtalet är giltigt. Du måste dock betala den del av fakturan som du och företaget är överens om, du kan alltså behöva bestrida en del av fakturan och betala den del av kostnaden du inte ifrågasätter.

Så här bestrider du en faktura

Om elleverantören vill ha betalt måste elleverantören skicka kravet vidare till Kronofogden. Om du invänder mot betalningskravet hos Kronofogden så kan fordringsägaren, dvs elleverantören, välja att lämna över ärendet till tingsrätten. Det blir då domstolen som avgör om du måste betala eller inte.

Information till dig som är företagare på Kronofogdens webbplats

 

Elleverantören fakturerar en hög avgift för avtalsbrott – måste jag betala?

Vad är en lösenavgift?

En lösenavgift/brytavgift är ett skadestånd som en elleverantör kan få ta ut om leverantören anser att du har brutit ditt elavtal. För att elleverantören ska få fakturera en sådan avgift krävs att det finns stöd för det i avtalet.

Enligt de allmänna avtalsvillkoren EL 2012 N rev får en elleverantör bara ta ut en lösenavgift om kunden ingått ett tidsbestämt avtal som kunden bryter i förtid genom att ingå avtal med en annan elleverantör.

Om elleverantören hotar med lösenavgift

Eftersom det är elleverantören som påstår att du har begått ett avtalsbrott, är det elleverantören som ska bevisa att du brutit mot avtalet. Elleverantören behöver alltså bevisa sin rätt att ta ut en lösenavgift. Om du inte har fått ta del av några skriftliga avtalsvillkor är elleverantörens skriftliga avtalsvillkor inte en del av ert avtal, utan det är vad som avtalats om muntligen som gäller. Du kan lyssna på ljudfilen från avtalets ingående och se om det framgår någon rätt för elleverantören att ta ut en avgift ifall du inte fullföljer avtalet.

Om du inte har godkänt att elleverantören får fakturera en lösenavgift om du bryter mot avtalet så är du inte skyldig att betala.

Reglerna i de allmänna avtalsvillkoren gäller enbart tidsbestämda avtal, och det är vad Energimarknadsbyrån vet inte prövat om ett avtal med noll månaders bindningstid och 24 månaders uppsägningstid är att se som tidsbestämt eller ej. Om man bryter mot ett tidsbestämt avtal har elleverantören rätt att ta ut ersättning som max får motsvara vad elleverantören kan visa sig förlora under avtalets återstående löptid. 

Elleverantören måste även styrka skadans storlek, d.v.s. den summa de begär i lösenavgift. Du kan begära att elleverantören redovisar hur lösenavgiften beräknats.

Protestera mot lösenavgiften

Om du anser att lösenavgiften är oskäligt hög, att avtalet inte är giltigt eller att du av någon annan anledning inte är skyldig att betala, kan du bestrida fakturan med lösenavgiften. Att ”bestrida” betyder att du meddelar elleverantören att du inte tänker betala, och varför.

Såhär bestrider du en faktura

Om elleverantören vill ha betalt måste elleverantören skicka kravet vidare till Kronofogden. Om du invänder mot betalningskravet hos Kronofogden så kan fordringsägaren, dvs elleverantören, välja att lämna över ärendet till tingsrätten. Det blir då domstolen som avgör om du måste betala eller inte.

Information till dig som är företagare på Kronofogdens webbplats

Om ditt tidigare elavtal bryts

Om den nya elleverantören inte har sagt att leverantörsbytet ska vara kostnadsfritt för dig som kund har den nya leverantören inget ansvar över om du blir fakturerad en lösenavgift av din gamla elleverantör.

Det finns inte någon uttrycklig skyldighet i ellagen för en ny elleverantör att kontrollera kundens nuvarande avtalsperiod innan elleveransen övertas. Den nya elleverantören kan i praktiken ta över dig eller ditt företag som kund omedelbart och bryta eventuella tidigare elavtal.

Om du och den nya elleverantören inte har avtalat särskilt om att den nya elleverantören ska vänta med att överta elleveransen tills du är fri att byta leverantör, kan den nya elleverantören överta leveransen av el direkt. 

Om du kan visa att det nya avtalet inte är giltigt har du i praktiken inte brutit ditt tidigare avtal – eftersom du inte tecknat något nytt.

 

Elleverantören hotar med att stänga av elen om jag inte betalar – vad gäller?

Enligt elavtalens allmänna avtalsvillkor ska inte elen stängas av om fordran är tvistig och det finns en rättsligt relevant anledning. Elleverantören kan bli skadeståndsskyldig om elen stängs av på ett sätt som strider mot gällande villkor och lagkrav. 

 

Vad innebär samfaktura?

Säljaren har ibland utlovat att kunden ska få en samlad faktura för nät- och elkostnader, så kallad samfakturering. Det finns inga ekonomiska fördelar för dig att få dina nät- och elkostnader samlade på en faktura eftersom företagen inte får ta ut fakturaavgifter.

Genom att godkänna samfakturering lämnar du som kund en fullmakt till elleverantören att adressändra dina elnätsfakturor så att de skickas till elleverantören istället för att skickas direkt till dig.

Om du inte vill bli samfakturerad kan du kontakta elleverantören via mail och återkalla fullmakten som ger elleverantören rätt att samfakturera nät- och elkostnader.

Läs mer om fullmakter

 

Mitt företag är inte överens med elleverantören, hur kan tvisten lösas?

Du bör i första hand kontakta elleverantören för en fortsatt diskussion. Energimarknadsbyrån rekommenderar att kontakten sker skriftligen, förslagsvis via mail. Mailkonversationen kan utgöra bevis som kan vara till hjälp vid en rättslig prövning. 

Ta kontakt med ditt försäkringsbolag

Om du har en företagsförsäkring är det bra att ta kontakt med ditt försäkringsbolag för att se om du har rätt till rättsskydd. I sådana fall kan du få hjälp med kostnaderna för att anlita ett juridiskt ombud som driver ditt ärende. Om du är medlem i en branschorganisation kan du i vissa fall också få hjälp att driva en tvist.

Gå till domstol

Du som är näringsidkare har valet att låta tvisten lösas i domstol, något som kan gå till på två sätt:

  1. Du kan säga upp avtalet och eventuella fullmakter, byta elleverantör och bestrida lösenavgiften – och avvakta att elleverantören går till Kronofogden och sedan tar tvisten vidare till domstol för att få skulden fastställd.
  2. Du har också möjlighet att själv skicka in en stämningsansökan för att ogiltigförklara avtalet, alternativt bedöma skäligheten i uppsägningstiden eller lösenavgiftens storlek. Ta kontakt med din tingsrätt för att ta reda på hur du ska gå tillväga.

Sök upp vilken tingsrätt du tillhör

Vad kostar det?

Om värdet på det som tvisten handlar om är lägre än ett halvt prisbasbelopp (23 250 kr år 2019), kan tvisten avgöras som ett förenklat tvistemål. Tanken är att du i dessa fall ska kunna försvara dig själv utan ett juridiskt ombud.

Den som förlorar i ett förenklat tvistemål har ett kraftigt begränsat ansvar för vinnarens rättegångskostnader. Vinnaren kan exempelvis bara få ersättning för en timmes juridisk rådgivning. Därtill tillkommer ansökningsavgift och i vissa fall kostnad för motpartens resa och uppehälle.

Du kan undersöka möjligheterna att få hjälp med kostnaderna från din företagsförsäkring.

 

Anmäl företaget till Varningslistan hos Svensk Handel

Svensk Handel är en medlemsorganisation som arbetar med näringspolitik och arbetsgivarfrågor för Sveriges handelsföretag. De har utarbetat Varningslistan som bland annat varnar för företag med oseriösa försäljningsmetoder.

Skicka in ett tips till Varningslistan