Skip to the content

Relationen till elnätsföretaget

I ellagen anges regler för mätning, beräkning och rapportering av överförd el. Energimarknadsinspektionen, www.ei.se, är ansvarig tillsynsmyndighet för de aktuella bestämmelserna i ellagen. Ellagen reglerar även förutsättningarna för elnätsföretagets rätt att kräva ersättning för mätning och rapportering. Det är samma regler som gäller vare sig mikroproducenten är näringsidkare eller konsument.

Avgift för inmatning

En elanvändare som har ett säkringsabonnemang om högst 63 ampere och som producerar el vars inmatning kan ske med en effekt om högst 43,5 kilowatt ska inte betala någon avgift till elnätsföretaget för inmatningen. Detta gäller dock bara om elanvändaren under ett kalenderår har tagit ut mer el från elsystemet än han har matat in på systemet.

Ersättning vid inmatning av el

Innehavare av en produktionsanläggning (mikroproducent) har rätt till ersättning från elnätsföretaget till vars ledningsnät anläggningen är ansluten. Ersättningen ska motsvara värdet av den minskning av energiförluster som inmatning av el från anläggningen medför i elnätsföretagets ledningsnät. Mikroproducenten ska även få ersättning för värdet av den reduktion av elnätsföretagets avgifter för att ha sitt ledningsnät anslutet till annat elnätsföretags ledningsnät som blir möjlig genom att mikroanläggningen är ansluten till ledningsnätet.

Senast uppdaterad: 2020-03-10 12:51