Skip to the content

Skattereduktion och skattebefrielse

Om du har en fastighet med solceller eller vindkraftverk som producerar mer el än du förbrukar, har du under vissa förutsättningar rätt till skattereduktion för den överskottsel som matas in till elnätet. Du kan också sälja överskottselen och om den inte överstiger ca 30 000 kronor under ett beskattningsår omfattas du av möjligheten till befrielse för moms. Befrielsen är frivillig och måste därför anmälas till Skatteverket.

Skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el

Med förnybar el avses el som framställs från till exempel solceller eller vindkraftverk. En fysisk eller juridisk person inklusive dödsbo och svenska handelsbolag har, efter begäran, rätt till skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el. Rätten till skattereduktion gäller om:

  • Din mikroproduktionsanläggning har samma anslutningspunkt som ditt uttagsabonnemang. 
  • Säkringen i anslutningspunkten till elnätet inte överstiger 100 ampere. Säringens effekt kan du se på din elfaktura, du kan också kontakta ditt elnätföretag för uppgifter.
  • Du anmält till ditt elnätsföretag att du framställer förnybar el och matar in till elnätet. Elnätsföretaget säkerställer att din inmatning mäts på ett korrekt sätt och har därefter en skyldighet att varje år lämna en kontrolluppgift till Skatteverket på hur mycket el du under kalenderåret matat in till elnätet och hur mycket du har tagit ut

Begäran om skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el ska göras i inkomstdeklarationen som ska lämnas efter utgången av det kalenderår som underlaget för skattereduktionen avser. Det är mikroproducenten, till exempel en villaägare med solceller på taket, som ska begära skattereduktion.

Hur mycket skattereduktion kan jag få?

Underlaget för skattereduktionen är antalet kilowattimmar du matat in i anslutningspunkten under ett kalenderår, det vill säga den el du producerat men inte använt själv. Det finns dock begränsningar:

  • Du kan max få tillgodoräkna dig högst så många kilowattimmar som du själv tagit ut, det vill säga det totala antalet kilowattimmar du köpt från elhandelsföretaget i anslutningspunkten under samma kalenderår.
  • Du kan som mest tillgodoräkna dig 30 000 kilowattimmar per år. Är ni flera som delar på elnätsabonnemanget och matar in el i samma anslutningspunkt ska underlaget fördelas lika. Underlaget får inte överstiga 30 000 kilowattimmar, vare sig per person eller per anslutningspunkt.

Själva skattereduktionen är 60 öre per kilowattimme. Eftersom underlaget högst kan uppgå till 30 000 kilowattimmar är den högsta skattereduktion en person kan få 18 000 kronor per år och det måste finnas skatt att dra av skattereduktionen från.

Att ha en solcellsanläggning på din villa räknas inte som att du har en näringsverksamhet. Det innebär att inkomsterna från försäljningen av överskottselen istället räknas som kapitalinkomst på produkt från privatbostad. Du kan därför sälja el för upp till 40 000 kronor per år och per fastighet med solceller utan att behöva betala inkomstskatt.

Momsbefrielse för dig som har en försäljning på högst 30 000 kronor

Du omfattas av befrielsen för moms om du har en försäljning där beskattningsunderlaget som inte överstiger 30 000 kronor under ett beskattningsår. För att du ska kunna bli befriad får ditt beskattningsunderlag inte heller ha varit mer än 30 000 kronor någon gång under de två närmast föregående åren. Med beskattningsunderlag menas det belopp som momsen läggs på.

Du kan alltså sälja för 37 500 kronor utan att du behöver ta ut moms när du är befriad från moms eftersom skattesatsen för den el som du har sålt är 25 procent. Befrielsen är frivillig och sker inte automatiskt, att du vill ha momsbefrielse måste du därför anmäla till Skatteverket.

Senast uppdaterad: 2022-05-08 21:48

Kontaktuppgifter för konsumentvägledning

Telefon 
08-522 789 50
Måndag till torsdag 9.0012.00

Kontaktformulär

Brev
Konsumenternas energimarknadsbyrå
Box 24226
104 51 Stockholm