Skip to the content

Att vara mikroproducent

Det är viktigt för dig som solcellsinnehavare att klassificeras som mikroproducent och inte en näringsidkare och elproducent eftersom du annars kan förlora rätten till kostnadsfri inmatning, mätning och rapportering och vissa bidrag. Det finns ingen exakt definition av vad en mikroproducent är utan exakt var gränsen dras beror på sammanhanget.

Så här säger ellagen

I 4 kap. 10 § ellagen definieras innehavare av mindre produktionsanläggningar. I tredje stycket särskiljs elanvändare som:

  • har ett säkringsabonnemang om högst 63 ampere,
  • producerar el vars inmatning kan ske med en effekt om högst 43,5 kilowatt, och
  • som under ett kalenderår har tagit ut mer el från elsystemet än han har matat in på systemet.

» Ellagens regler för dig som solcellsinnehavare

Om din anläggning inte uppfyller definitionen ovan kan du alltså behöva betala för elnätsföretagets administration för att hantera den el som matas in på elnätet. Även andra villkor och priser kan påverkas.

Däremot kan inte elnätsföretaget neka dig anslutning av anläggningen endast för att du inte uppfyller ellagens definition för mindre produktionsanläggningar.

Skatteverkets definitioner

Inkomstskatt

Om du uppfyller villkoren som ställs upp i 67 kap. 27 § inkomstskattelagen har du rätt till skattereduktion för det antal kilowattimmar som du matar in på elnätet. Kraven är att: 

  • du ska framställa förnybar el samt anmäla detta till ditt elnätsföretag, 
  • inmatning till och uttag från elnätet ska ske genom samma anslutningspunkt, och
  • anslutningspunkten har en säkring om högst 100 ampere.

Du kan få skattereduktion för högst det antal kilowattimmar som du har tagit ut från elnätet och aldrig för mer än 30 000 kilowattimmar på ett kalenderår.

Enligt 42 kap. 30 § inkomstskattelagen beskattas inkomster för överskottsel som kapitalinkomst. Varje år får man ett schablonavdrag på 40 000 kr som dras av från de totala inkomsterna av varje fastighet, däribland inkomster från såld överskottsel. Om man får inkomster på under 40 000 kr behöver man alltså inte skatta på inkomsterna.

» Om mikroproduktion av förnybar el för privatbostad på Skatteverkets webbplats

Energiskatt

I 11 kap. 2 § lag om skatt på energi finns det ett särskilt undantag för dig som har en solcellsanläggning som har en en högsta installerad toppeffekt på 255 kilowatt. Enligt andra stycket punkt 2 behöver du inte betala skatt på den el du producerar, varken för den el som du använder själv eller den el som du matar in på elnätet.

» Om energiskatt på el på Skatteverkets webbplats 

Moms

Om du säljer varor eller tjänster för högst 30 000 kronor, behöver du enligt kap. 9 d 1 § stycke 2 mervärdesskattelagen inte registrera dig för moms och ska inte ta ut moms på din försäljning. Det gäller all försäljning under ett kalenderår, det vill säga el sammanslaget med allt annat. Syftet med bestämmelsen är att förenkla för till exempel mikroproducenter.

Om du har en solcellsanläggning på ditt villatak som i första hand används för elproduktion för egen förbrukning, kommer du troligen inte att sälja så mycket överskottsel att du måste registrera dig för moms.

» Momsbefrielse för företag med omsättning på högst 30 000 kronor på Skatteverkets webbplats

Senast uppdaterad: 2020-03-10 12:51