Skip to the content

Att vara mikroproducent

Det är viktigt för dig som solcellsinnehavare att klassificeras som mikroproducent och inte en näringsidkare och elproducent eftersom det påverkar din rätt till exempelvis avgiftsfri anslutning till elnätet, skattereduktion och rätt till vissa bidrag. Det finns ingen exakt definition av vad en mikroproducent är utan exakt var gränsen dras beror på sammanhanget.

Så här säger ellagen

Under 2022 infördes ny reglering som innebar att egenproducenter under vissa förutsättningar inte behövde betala inmatningsavgift. Under våren 2023 skedde dock en förändring på området då myndigheten Energimarknadsinspektionen informerade om att egenproducenter (även småskaliga producenter) inte längre är berättigade till att slippa att betala inmatningstariff till sitt elnätsföretag. Motivet är att en sådan reducering av inmatningstariffen strider mot europeisk lagstiftning och att det straffar konsumentkollektivet (de som inte har solceller) med en högre elnätsavgift. Energimarknadsinspektionen skriver mer om detta på sin webbplats där du också hittar bra information för dig som villakund.

»Läs mer hos Energimarknadsinspektionen

Gällande anslutning till elnätet ska elanvändare som har ett abonnemang för en säkring om högst 63 ampere inte betala någon avgift för att ansluta en produktionsanläggning som producerar el vars inmatning kan ske med en effekt om högst 43,5 kilowatt och ansluts där en anläggning för användning av el redan är ansluten och med en effekt som inte överstiger uttagsabonnemangets effekt. Det innebär att så länge du uppfyller dessa krav ska du alltså inte betala någon avgift för att ansluta din produktionsanläggning.

» Läs mer om reglerna i ellagen 

Elnätsföretaget kan dock inte neka dig anslutning av anläggningen endast för att du inte uppfyller ellagens definition för mindre produktionsanläggningar. Från och med den 1 juli 2022 gäller utöver detta att elnätsföretag får göra avsteg från anslutningsskyldigheten endast om företaget underrättar den som begär anslutning om detta och underrättelsen lämnas inom en månad från det att företaget har tagit emot begäran. Om elnätsföretaget inte lämnat någon underrättelse inom tidsgränsen ska mikroproducents anläggning anslutas.

Skatteverkets definitioner

Inkomstskatt

Om du uppfyller villkoren som ställs upp i 67 kap. 27 § inkomstskattelagen har du rätt till skattereduktion för det antal kilowattimmar som du matar in på elnätet. Kraven är att: 

  • du ska framställa förnybar el samt anmäla detta till ditt elnätsföretag, 
  • inmatning till och uttag från elnätet ska ske genom samma anslutningspunkt, och
  • anslutningspunkten har en säkring om högst 100 ampere.

Du kan få skattereduktion för högst det antal kilowattimmar som du har tagit ut från elnätet och aldrig för mer än 30 000 kilowattimmar på ett kalenderår.

Enligt 42 kap. 30 § inkomstskattelagen beskattas inkomster för överskottsel som kapitalinkomst. Varje år får man ett schablonavdrag på 40 000 kr som dras av från de totala inkomsterna av varje fastighet, däribland inkomster från såld överskottsel. Om man får inkomster på under 40 000 kr behöver man alltså inte skatta på inkomsterna.

» Om mikroproduktion av förnybar el för privatbostad på Skatteverkets webbplats

Energiskatt

I 11 kap. 2 § lag om skatt på energi finns det ett särskilt undantag för dig som har en solcellsanläggning som har en en högsta installerad toppeffekt på 500 kilowatt. Enligt andra stycket punkt 2 behöver du inte betala skatt på den el du producerar, varken för den el som du använder själv eller den el som du matar in på elnätet.

» Om energiskatt på el på Skatteverkets webbplats 

Moms

Du behöver inte registrera dig för moms, förutsatt att du inte att har en försäljning på 80 000 kronor eller mer före moms. Det gäller all försäljning under ett kalenderår, det vill säga el sammanslaget med allt annat. Syftet med bestämmelsen är att förenkla för till exempel mikroproducenter.

Om du har en solcellsanläggning på ditt villatak som i första hand används för elproduktion för egen förbrukning, kommer du troligen inte att sälja så mycket överskottsel att du måste registrera dig för moms.

» Momsbefrielse för företag med omsättning på högst 30 000 kronor på Skatteverkets webbplats

Senast uppdaterad: 2023-05-31 16:34

Kontaktuppgifter för konsumentvägledning

Telefon 
08-522 789 50
Måndag till torsdag 9.0012.00

Kontaktformulär

Brev
Konsumenternas energimarknadsbyrå
Box 24226
104 51 Stockholm