Skip to the content

Ellagen och solceller

I ellagen (1997:857) finns det flera viktiga regler för dig som har en solcellsanläggning och producerar el.

Ersättning vid inmatning av el – nätnytta

När du matar in din överskottsel till elnätet minskar elnätsföretagets kostnad för att överföra el. Det beror till exempel på att förlusterna i nätet minskar och det kan vara möjligt att utnyttja kapaciteten på ett mer effektivt sätt när elen produceras närmare användaren. Ersättningen för nätnyttan beror delvis på elpriset eftersom nätägaren, utan den producerade elen, skulle vara tvungna att handla in el för att balansera förlusterna i nätet. 

Om du har en solcellsanläggning har du enligt ellagen rätt till ersättning från elnätsföretaget vid inmatning av el. Ersättningen kan till exempel kallas "nätnytta", "överföringsersättning" eller "energiersättning" i elnätsföretagets avtalsvillkor och fakturor. Ersättningen ska motsvara värdet av att el produceras lokalt, det vill säga att det är kort avstånd mellan elproduktionsanläggningen och förbrukningen så elen transporteras kortare sträckor än centralt producerad el. Värdet för elnätsföretaget som du ska få ersättning för utgörs av minskade  energiförluster under transport och sänkta avgifter för elnätsföretaget på grund av att el inte behöver transporteras via andra elnät till förbrukaren. 

Ersättningen betalas ut automatiskt av elnätsföretaget. Nivån på ersättningen avgörs av elnätsföretagets minskade kostnader och varierar därför mellan olika elnätsföretag. Normal ersättning är ca 2 öre/kWh, kontakta ditt elnätsföretag för att få exakta priser. Nätnyttan kan ändras av elnätsföretaget.

Eftersom du inte kan välja elnätsföretag och vilket företag du har får nätnytta från har en myndighet ansvaret att pröva nivån för nätnytta. Tvister om inmatningsersättning och avgifter prövas av EnergimarknadsinspektionenEn tvist prövas dock inte om det visas att ansökan om prövning kommit in till Energimarknadsinspektionen senare än två år efter det att elnätsföretaget sänt ett skriftligt ställningstagande till dig som vill få tvisten prövad.

Anslutning av en solcellsanläggning och ellagen

Att koppla på en solcellsanläggning till ett redan befintligt säkringsabonnemang räknas inte som en ny anslutning. Därför kan inte ditt elnätsföretag neka en sådan inkoppling. Detta kommer även att förtydligas i nya regler som införs den 1 juli 2022 där det uttryckligen anges att en elanvändare som har ett abonnemang för en säkring om högst 63 ampere inte ska betala någon avgift för att ansluta en produktionsanläggning som producerar el vars inmatning kan ske med en effekt om högst 43,5 kilowatt och ansluts där en anläggning för användning av el redan är ansluten och med en effekt som inte överstiger uttagsabonnemangets effekt.

Att det inte är en nyanslutning innebär också att ellagens krav på elnätsbolag vid nyanslutning inte är tillämpliga. Villkoren för anslutningen och långa handläggningstider av elnätsbolaget kan därmed inte prövas av Energimarknadsinspektionen.

Det är Energimarknadsinspektionen (Ei) som är tillsynsmyndighet och som kontrollerar att företag följer ellagens bestämmelser. Ei har i ett beslut om anslutning av solceller förtydligat vilka krav som gäller för elnätsföretag att ansluta solcellsanläggningar:

» Till Ei:s beslut om anslutning av solceller

Byte av säkringsstorlek - uppsäkring

Om det krävs en uppsäkring har nätbolaget rätt att ta ut en anslutningsavgift. En sådan anslutning faller in under ellagens bestämmelser och ger Energimarknadsinspektionen rätt att pröva elnätsföretagets villkor och hantering av anslutningen. En uppsäkring kan innebära höga kostnader då avgiften får uppgå till de faktiska, kundspecifika kostnaderna vid uppsäkringen, och i vissa fall måste näten anpassas.

Avgift för inmatning och elmätare

Under 2022 infördes ny reglering som innebar att egenproducenter under vissa förutsättningar inte behövde betala inmatningsavgift. Under våren 2023 skedde dock en förändring på området då myndigheten Energimarknadsinspektionen informerade om att egenproducenter (även småskaliga producenter) inte längre är berättigade till att slippa att betala inmatningstariff till sitt elnätsföretag. Motivet är att en sådan reducering av inmatningstariffen strider mot europeisk lagstiftning och att det straffar konsumentkollektivet (de som inte har solceller) med en högre elnätsavgift. Energimarknadsinspektionen skriver mer om detta på sin webbplats där du också hittar bra information för dig som villakund.

» Läs mer hos Energimarknadsinspektionen 

Gällande avgift för byte av elmätare får en mikroproducent genomföra byte av elmätare på elnätsföretagets bekostnad. Mätarbytet kan behövas för att det ska gå att mäta elen som matas in på elnätet från din solcellsanläggning, du behöver nämligen en mätare som klarar insamling av både konsumtion och produktion. Enligt ellagen är nätägaren skyldig att utföra mätning av mängden överförd el och dess fördelning över tiden. 

Mätning och rapportering

I ellagen finns regler för mätning, beräkning och rapportering av överförd el. I ellagen regleras även förutsättningarna för elnätsföretagets rätt att kräva ersättning för mätning och rapportering. Det är samma regler som gäller vare sig mikroproducenten är näringsidkare eller konsument.

Du ska få skälig ersättning för din el även om du inte har avtalat om det

Det elhandelsföretag som levererar el till dig som har rätt till skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el, är skyldig att ta emot den el som matas in från din produktionsanläggning. Den 1 juni 2023 infördes ny reglering som innebär att det elhandelsföretag som tar emot din överskottsproduktion är skyldig att ge dig skälig ersättning för produktionen även om du inte har något avtal med elhandelsföretaget om det.

Vi rekommenderar dock att du ändå ingår ett avtal för försäljning av din produktion eftersom du då kan jämföra olika elhandelsföretag och förvissa dig om att du får så bra ersättning som möjligt. Vissa elhandelsföretag har exempelvis nykundserbjudanden, vilket innebär att man som ny kund får extra bra ersättning för sin mikroproduktion under en viss tidsperiod. 

» Mer om att sälja el

Senast uppdaterad: 2023-06-01 08:45

Kontaktuppgifter för konsumentvägledning

Telefon 
08-522 789 50
Måndag till torsdag 9.0012.00

Kontaktformulär

Brev
Konsumenternas energimarknadsbyrå
Box 24226
104 51 Stockholm