Skip to the content

Har du frågor? Ring 08-522 789 50 vardagar mellan 09.00 - 12.00 eller fråga via kontaktformuläret.

Fel enligt konsumenttjänstlagen

Konsumenttjänstlagen kan vara till hjälp om det till exempel uppstår problem med installationen eller om du är missnöjd över hur mycket el dina solcellspaneler producerar. Lagen gäller när ett företag utför en tjänst åt en konsument. Som konsument räknas en fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet.

Konsumenttjänstlagen är tvingande. Företag får alltså inte ge dig sämre villkor än de som finns i lagen.

» Läs hela konsumenttjänstlagen på Riksdagens webbplats 

Om det blir fel

Enligt konsumenttjänstlagen är tjänsten felaktig om resultatet inte är fackmässigt utfört eller inte stämmer överens med vad du och säljaren har avtalat. En tjänst är också felaktig om näringsidkaren inte har tillvaratagit konsumentens intressen och samrått med konsumenten i den utsträckning som behövdes och var möjligt. 

» Allmänna reklamationsnämnden bedömde att solpanel som placerats i skugga inte utgjorde fel enligt konsumenttjänstlagen

Du kan kräva...

Rättelse av felet

Om tjänsten är felaktig av skäl som inte beror på konsumenten har du normalt rätt att kräva att näringsidkaren rättar till (avhjälper) felet utan kostnad för dig.

Näringsidkaren ska rätta till felet inom skälig tid. Vad som räknas som skälig tid beror bland annat på hur stort felet är och ditt behov av att felet åtgärdas. 

Prisavdrag

Om företaget inte löser problemet får konsumenten göra avdrag på priset. Ett prisavdrag ska vanligtvis motsvara vad det kostar dig att få felet rättat.

Skadestånd

Näringsidkaren är som huvudregel skyldig att ersätta konsumenten för skada som uppkommit på grund av fel. Du kan till exempel ha rätt till ersättning om du lidit skada på grund av ett solcellspanel inte producerat lika mycket el som utlovat.

Om ni inte är överens

Om du och företaget inte kommer överens kan du göra en anmälan till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). För att kunna pröva ett ärende av den här typen hos ARN bör det yrkade beloppet överstiga 2 000 kr. ARN kan pröva tvister om mindre belopp om det är av principiellt intresse eller om det finns andra särskilda skäl. 

Prövningen är kostnadsfri och görs skriftligen, det är därför bra att spara kvitton, e-mail och annat som kan fungera som bevis. Ärendet ska ha kommit in till ARN senast ett år efter det att konsumenten gjort en reklamation till näringsidkaren. 

Tvisten kan även prövas i allmän domstol.

 

Senast uppdaterad: 2020-03-10 12:52