Skip to the content

Solcellskalkyl och prisutveckling

I en solcellskalkyl antas elkostnader och prisutveckling för att kunna beräkna anläggningens återbetalningstid. Du bör kontrollera vilket snittpris som använts i kalkylen om du inte gjort den själv, eller välja dessa värden med omsorg om du gör en egen beräkning. Här kan du få en uppfattning om den förväntade prisutvecklingen på elmarknaden. 

Köpt el - lägre utgifter för el du slipper köpa och överföra

I priset för "köpt el" ingår kostnader för el du skulle ha köpt, men som du ersätter med din egenproducerade el. I priset ingår kostnader för köpt el, elnätsavgifter, moms och energiskatt. Här krävs antaganden för snittpriset av vad den el du skulle ha köpt och överfört skulle ha kostat de kommande 25 - 30 åren.  

Medelpriset för köpt el hamnar i ett intervall mellan 110 - 165 öre/kWh, beroende på om en försiktig eller en optimistisk kalkyl görs.

Försiktig analys

I en försiktig solcellskalkyl antas medelpriset för köpt el vara 110 öre/kWh, där priset för el är 20 öre/kWh och kostnaden för överföring av el minskar med 90 öre/kWh.

Priset för el som ersätts med solel beräknas hamna runt 20 öre/kWh, inklusive moms och påslag trots att snittpriset för el för ett hushåll med eluppvärmd villa under perioden 1996 - 2018 har varit ca 42 öre/kWh (inkl. moms, elcertifikat och påslag) enligt Statistiska centralbyrån. Det beror på att:

 • prognoser för börspriset pekar på svagt sjunkande börspriser på lite längre sikt, men elprisets utveckling är mycket svår att uppskatta. Den ökande andelen väderberoende elproduktion i elsystemet innebär att priset framöver kan bli mycket lågt på sommaren och särskilt under dagtid när tillgången av el kan bli hög, medan efterfrågan är låg.
 •  En aktiv elkund som jämför elpriser och väljer ett elavtal med lägre pris kan betala lägre än medelpriset (42 öre/kWh). 

I en försiktig solcellskalkyl minskar kostnaden för att överföra el (elnätsavgiften) endast med ca 90 öre/kWh, inklusive energiskatt och moms trots att den för de flesta idag är 115 öre/kWh. Det beror på att:

 • många elnätsföretag planerar att införa effekttariffer. Kostnader för elnätet som kan påverkas av egenproducerad el minskar eftersom solcellerna inte minskar effektanvändningen under vintertid när elnäten ofta är mer belastade.
 • regeringen arbetar för att sänka elnätsavgifterna.
Optimistisk analys

I en optimistisk solcellskalkyl antas medelpriset för köpt el vara 165 öre/kWh.

Priset för el som ersätts med solel beräknas hamna runt 60 öre/kWh, inklusive moms och påslag trots att snittpriset för el för ett hushåll med eluppvärmd villa under perioden 1996 - 2018 har varit ca 42 öre/kWh (inkl. moms, elcertifikat och påslag) enligt Statistiska centralbyrån. Det beror på att:

 • studier visar att elpriset kommer att svänga oftare och kraftigare, även under sommaren när efterfrågan är relativt låg.
 • snittpriset för el var ca 57 öre/kWh under 2018.
 • ökade möjligheter att överföra el mellan Sverige och andra länder kan innebära att priserna kommer att närma sig priser för el i EU,  och därmed också i högre grad påverkas av prisutvecklingen av utsläppsrätter.

I en optimistisk solcellskalkyl minskar kostnaden för elnätsavgiften med ca 165 öre/kWh, inklusive energiskatt och moms trots att den för de flesta idag är ca 115 öre/kWh. Det beror på att:

 • Energiskatten kommer att öka varje år i takt med konsumentprisindex.
 • Kostnaderna för elnätsabonnemang har ökat de senaste åren och det krävs stora investeringar i elnäten framöver som ska finansieras genom elnätsavgifter. 

 

Intäkt för såld el i solcellskalkyler

Försiktig analys

I en försiktig solcellskalkyl kan kostnaden för el/kWh hamna runt 20 öre/kWh utan skattereduktion.

Optimistisk analys

En mer optimistisk kalkyl kan räkna med ett elpris i intervallet 40 - 50 öre/kWh utan skattereduktion.

Priset du kan ta ut för solel kopplas ofta till börspriset med ett påslag eller avdrag som avtalas med företaget som köper din el. Det är svårt att göra bra uppskattningar av börspriset för el och dess utveckling och vilka påslag eller avdrag du kan erbjudas de kommande 25 - 30 åren. Intäkten för såld el blir troligen lägre än priset för såld el (enligt ovan) på grund av att intäkten inte inkluderar samma priskomponenter som såld el.  

Spotprisets förväntade utveckling

När det gäller spotpriset för el kan så kallade terminspriser används i beräkningen. Marknadens prognos de närmaste 5 åren indikerar just nu svagt sjunkande elpriser och det hamnar runt 30-40 öre/kWh i snittpris per år. Hänsyn bör tas till att priset kan vara lägre under de perioder av året då solceller levererar el. Det finns också studier som pekar på att den ökande andelen väderberoende elproduktion i elsystemet innebär att priset framöver kan sjunka mer än idag, ända ner till noll under kortare perioder.

 

Andra viktiga antaganden och parametrar i solcellskalkyler

I en solcellskalkyl är några andra viktiga antaganden:

 • Antalet år med skattereduktion för el och andra förändringar av skattesystemet
 • lånekostnader, om du inte kan betala anläggningen och arbetet kontant
 • Underhållskostnader
 • Andel egenanvänd el och andel som säljs
 • Antaganden för solinstrålning, anläggningens effektivitet och elproduktion


» Om 5 viktiga förutsättningar för kostnader och lönsamhet

Ersättning för elcertifikat

Energimyndigheten har fått i uppdrag att lämna förslag på en stoppmekanism för elcertifikatsystemet eftersom det finns planer för att avveckla systemet. En stoppmekanism beskriver när elcertifikatsystemet stängs ner för anslutning av nya anläggningar. Myndigheten har också tidigare föreslagit att anläggningar med installerad effekt under 68 kW inte längre ska ingå i elcertifikatsystemet efter 2020. 

Energimyndigheten beskriver att elcertifikatpriset bedöms bli lågt med den stoppmekanism som nu föreslås. I en solcellskalkyl bör ersättningen för elcertifikat vara mycket lågt och kan ev anges som 0.

Ersättning för ursprungsgarantier

Priserna varierar normalt mellan 1–2 öre och har som högst varit runt 20 öre per kWh. Det finns i dagsläget inget som pekar på att priset för ursprungsgarantier kommer att öka.

Gör en egen kalkyl

Du hittar verktyg för att göra en egen kalkyl för olika offerter på Energimyndighetens webbplats. Här kan du själv välja med värden för kalkylen så att du ser hur resultatet förändras när olika antaganden görs.

» Till Energimyndighetens solcellskalkyl på Energimyndighetens webbplats

» Exempel på resultat med olika elpriser

Andra skäl till investering i solceller

När det gäller hushållens motiv för att investera i solceller visar studier att framförallt hänsyn till miljön kan väga tungt. I vissa fall har hushållen en utpräglat miljöanpassad livsstil och att investera i solceller ses som ett sätt att göra något på energiområdet. För andra är investeringen symbolisk, hushållet vill illustrera att det är miljömedvetet och föregå med gott exempel. För ytterligare några är investeringen en protest mot ‘systemet’ med dess stora, dominerande aktörer eller ett sätt att bli mer självförsörjande.

En annan aspekt kan vara att det hushållet vill ta en större investeringskostnad och minska kommande månadskostnader för el, med en möjlighet att också göra en lönsam investering.


Solceller och elbilar i solcellskalkyler

I de solcellskalkyler som används av många aktörer idag tas inte hänsyn till möjligheten att ladda en elbil och ersätta bränslet med solel. Utvecklingen och priser för elbilar och batterier går just nu snabbt och inom några år kan det förändra kalkylerna för solceller på ett sätt som inte går att förutse idag.

Senast uppdaterad: 2020-03-10 12:52

Spotpriset är det dagliga börspriset. Det baseras på förväntad tillgång och efterfrågan av el dagen innan användning. 

Terminspriser är förväntade elpriser i framtiden. De baseras på förväntad efterfrågan och tillgång av el för aktuell period.