Skip to the content

Har du frågor? Ring 08-522 789 50 vardagar mellan 09.00 - 12.00 eller fråga via kontaktformuläret.

Solcellskalkyl och prisutveckling

Genom att efterfråga en offert kan du relativt lätt få en uppfattning om investeringskostnader. För att beräkna lönsamheten för investeringen måste solcellskalkylen inkludera värden som tar hänsyn till 25 - 30 års produktion av el med solceller. Det är inte möjligt att förutse och det innebär att du bör vara beredd på att investeringen kan bli mer eller mindre lönsam än du beräknat. 

Desto säkrare du vill vara på att din investering är lönsam, desto försiktigare värden ska du använda i din solcellskalkyl. Här kan du få en uppfattning om försiktiga respektive optimistiska värden för prisutvecklingen på elmarknaden, som kan användas för en känslighetsanalys i solcellskalkyler. 

 

Priset för köpt el

I priset för el måste antaganden för vad den el du skulle ha köpt skulle ha kostat de kommande 25 - 30 åren. I kostnaden/priset ingår:

 • Börspriset för el, moms och påslag från elleverantören.
  SCB publicerar varje halvår vad kostnaden/priset hushåll betalar per kWh. Värdena är historiska men ger ändå en uppfattning om nivån. Under de senaste två åren har kostnaden/kWh varit ca 50 öre/kWh, i det inkluderas moms och vanliga påslag. Prognoser för börspriset pekar däremot nedåt på lite längre sikt jämfört med 2018 års prisnivå, men elprisets utveckling är mycket svår att uppskatta. Observera att värdet 50 öre/kWh är ett medelvärde av vad svenska villaägare har betalat för att köpa el, en del hushåll har betalat mer och andra mindre, beroende på vilket elavtal som har tecknats. En aktiv elkund som jämför elpriser och väljer ett elavtal med lägre pris kan betala lägre än medelpriset. Det bör noteras att elpriset under vintern 2017 och hela 2018 var relativt högt. 

  Prisutveckling: I samband med uppskattningar av kostnaden för el måste också hänsyn tas till att priset kan vara lägre under de perioder av året då solceller levererar el. Under dagtid och sommartid är priset oftare lägre, än under vintertid då efterfrågan på el är hög. Många studier pekar på att elpriset kommer att svänga mer och oftare än idag. Det finns också studier som pekar på att den ökande andelen väderberoende elproduktion i elsystemet innebär att priset framöver kan sjunka mer än idag, ända ner till noll under kortare perioder.

  I en försiktig solcellskalkyl kan kostnaden för el/kWh hamna runt 20 öre/kWh, en mer optimistisk kalkyl kan använda drygt 60 öre/kWh i beräkningarna.   

 • Elnätsavgifter som beror av mängden el som överförs.
  Elnätsavgiften består av en fast årlig avgift och en rörlig del som beror av mängden el som överför. Mängden el som överförs minskar om du använder din egenproducerade el istället för att överföra el med elnätet. Under 2018 var kostnaden ca 58 öre/kWh som villaägare och kund hos de största elnätsföretagen i Sverige, för alla säkringsstorlekar. Utöver överföringsavgiften tillkommer energiskatten som för de flesta hushållen är ca 35 öre/kWh. Moms betalas både på överföringsavgift och energiskatt. Minskade kostnader för minskad mängd inköpt el är därför idag ca 115 öre/kWh för de flesta villaägare.

  Prisutveckling: Många hushåll i Sverige kan framöver få så kallade effekttariffer. Tariffens storlek beror av den maximala effekt du använder under året och det är sannolikt att elnätsavgiftens fasta kostnader kan komma att minska och de rörliga delarna att öka. De rörliga delarna kommer att bero av mängden el som överförs men också den maxeffekt du tar ut vid din anläggning. Hushåll använder ofta högst effekt under vintertid och effekttariffen kan innebära att den rörliga, och med solceller, påverkbara kostnaden med egenproducerad el minskar.

  I en försiktig solcellskalkyl kan den minskade kostnaden för elnätsavgiften hamna runt 90 öre/kWh, inklusive energiskatt och moms.

   

Resultatet

Totalt kan ett försiktigt antagande för medelpriset för köpt el hamna runt 110 öre/kWh, en optimistisk kalkyl hamnar runt 165 öre/kWh.

Korrigering för inflation

I vissa solcellskalkyler tas det hänsyn till inflation för energiskatt och elpris. Det riskerar att ge optimistiska resultat som kan bli missvisande. I en kalkyl där intäkter justeras för inflation bör även kostnader och investeringskostnader korrigeras för inflation.

 

Intäkt för såld el i solcellskalkyler

Priset du kan ta ut för solel kopplas ofta till börspriset med ett påslag eller avdrag som avtalas med företaget som köper din el. Det är svårt att göra bra uppskattningar av börspriset för el och dess utveckling och vilka påslag eller avdrag du kan erbjudas de kommande 25 - 30 åren. Intäkten för såld el blir troligen lägre än priset för såld el (enligt ovan) på grund av att intäkten inte inkluderar samma priskomponenter som såld el.

Risken att kalkylen slår fel är större om elpriset bedöms vara relativt högt eller om det antas öka (till exempel på grund av inflation), jämfört med idag. För att uppskatta ett rimligt elpris bör hänsyn tas till marknadens långsiktigt förväntade elprisutveckling och normala prisvariationer under året och dygnet.

  

Spotprisets förväntade utveckling

När det gäller spotpriset för el kan så kallade terminspriser används i beräkningen. Marknadens prognos de närmaste 5 åren indikerar just nu svagt sjunkande elpriser och det hamnar runt 30-40 öre/kWh i snittpris per år. Hänsyn bör tas till att priset kan vara lägre under de perioder av året då solceller levererar el. Under dagtid och sommartid är priset oftare lägre, än under vintertid då efterfrågan på el är hög. Många studier pekar på att elpriset kommer att svänga mer och oftare än idag. Det finns också studier som pekar på att den ökande andelen väderberoende elproduktion i elsystemet innebär att priset framöver kan sjunka mer än idag, ända ner till noll under kortare perioder.

Resultat

I en försiktig solcellskalkyl kan kostnaden för el/kWh hamna runt 20 öre/kWh utan skattereduktion. En mer optimistisk kalkyl kan räkna med ett elpris i intervallet 40 - 50 öre/kWh utan skattereduktion.

 

Andra viktiga antaganden och parametrar i solcellskalkyler

I en solcellskalkyl är några andra viktiga antaganden:

 • Antalet år med skattereduktion för el och andra förändringar av skattesystemet
 • lånekostnader, om du inte kan betala anläggningen och arbetet kontant
 • Underhållskostnader
 • Andel egenanvänd el och andel som säljs
 • Antaganden för solinstrålning, anläggningens effektivitet och elproduktion


» Om 5 viktiga förutsättningar för kostnader och lönsamhet

Ersättning för elcertifikat

Energimyndigheten har fått i uppdrag att lämna förslag på en stoppmekanism för elcertifikatsystemet eftersom det finns planer för att avveckla systemet. En stoppmekanism beskriver när elcertifikatsystemet stängs ner för anslutning av nya anläggningar. Myndigheten har också tidigare föreslagit att anläggningar med installerad effekt under 68 kW inte längre ska ingå i elcertifikatsystemet efter 2020. 

Energimyndigheten beskriver att elcertifikatpriset bedöms bli lågt med den stoppmekanism som nu föreslås. I en solcellskalkyl bör ersättningen för elcertifikat vara mycket lågt och kan ev anges som 0.

Ersättning för ursprungsgarantier

Priserna varierar normalt mellan 1–2 öre och har som högst varit runt 20 öre per kWh. Det finns i dagsläget inget som pekar på att priset för ursprungsgarantier kommer att öka.Andra skäl till investering i solceller

När det gäller hushållens motiv för att investera i solceller visar studier att framförallt hänsyn till miljön kan väga tungt. I vissa fall har hushållen en utpräglat miljöanpassad livsstil och att investera i solceller ses som ett sätt att göra något på energiområdet. För andra är investeringen symbolisk, hushållet vill illustrera att det är miljömedvetet och föregå med gott exempel. För ytterligare några är investeringen en protest mot ‘systemet’ med dess stora, dominerande aktörer eller ett sätt att bli mer självförsörjande.

En annan aspekt kan vara att det hushållet vill ta en större investeringskostnad och minska kommande månadskostnader för el, med en möjlighet att också göra en lönsam investering.


Solceller och elbilar i solcellskalkyler

I de solcellskalkyler som används av många aktörer idag tas inte hänsyn till möjligheten att ladda en elbil och ersätta bränslet med solel. Utvecklingen och priser för elbilar och batterier går just nu snabbt och inom några år kan det förändra kalkylerna för solceller på ett sätt som inte går att förutse idag.

Spotpriset är det dagliga börspriset. Det baseras på förväntad tillgång och efterfrågan av el dagen innan användning. 

Terminspriser är förväntade elpriser i framtiden. De baseras på förväntad efterfrågan och tillgång av el för aktuell period.