Skip to the content

Sälja el

När solcellerna producerar mer el än vad som för tillfället används i byggnaden så matas elen in på elnätet och kan säljas. Tänk på att när du säljer solel så är företaget på sätt och vis din kund eftersom du som privatperson är säljare.

» Om konsumenträtt vid försäljning av el

Att sälja el

El som matas in på elnätet kan säljas till något av de elhandelsföretag som köper el från mikroproducenter. Du måste ha ett avtal med ett avtalat pris för att du ska kunna kräva att få betalt för inmatad el.

Du bör jämföra priset som olika företag är beredda att betala för din el innan du tecknar avtal. Tänk på att de flesta elhandelsföretagen kräver att du även köper el från företaget. Du bör därför räkna både på företagets elpris (som du betalar för använd el) och dess inköpspris för din solel, innan du bestämmer dig. 

» Elpriskollen på Energimarknadsinspektionens webbplats

» Hur mycket kommer du att kunna sälja elen för?

Om du inte har avtal för att sälja elen du matar in på nätet

Utan avtal får du ingen ersättning för den el du matar in på elnätet.

Ett elhandelsföretag som levererar el till en elanvändare som har rätt till skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el är däremot skyldig att bokföra värdet av den el som matas in från elanvändarens produktionsanläggning. Detta gäller inte om elanvändaren har ingått avtal med någon annan om att bokföra värdet av elen. Du kan därför få skattereduktion trots att du inte säljer elen du matar in på nätet.

Mottagningsplikten förutsätter att mikroproducenten har begärt skattereduktion.

Mottagningsplikten innebär således inte att mikroproducenten automatiskt har rätt till ersättning från elhandelsföretaget. Mottagningsplikten innebär inte heller att avtal har ingåtts mellan mikroproducenten och elhandelsföretaget.

» Till klagoguiden - mer om att inte få betalt 

Moms och försäljning av el

Att du befrias på kravet att betala moms för den el du säljer är ofta viktigt för att anläggningen ska bli lönsam.

Du omfattas av möjligheten till befrielsen för moms om du har en försäljning där beskattningsunderlaget inte överstiger 30 000 kronor under ett beskattningsår. För att du ska kunna bli befriad får ditt beskattningsunderlag inte heller ha varit mer än 30 000 kronor någon gång under de två närmast föregående åren. Med beskattningsunderlag menas det belopp som momsen läggs på.

Du kan alltså sälja för 37 500 kronor utan att du behöver ta ut moms när du är befriad från moms eftersom skattesatsen för den el som du har sålt är 25 procent. Befrielsen är frivillig och sker inte automatiskt. Du måste anmäla att du vill ha momsbefrielse till Skatteverket.

Mängden el som solceller producerar, elpriset och din elanvändning kommer att variera mellan år och därför kommer intäkten från försäljningen av el att variera. När du köper en solcellsanläggning bör du säkerställa att du kommer att kunna bli befriad från moms, om det är ett antagande i investeringskalkylen. 

Under 2018 var snittpriset för el på nordpool i snitt 46 öre/kWh, elpriset var det året relativt högt. Ersättningen för såld el är i många fall nära spotpriset och en beräkning visar att den maximala försäljningen alltså är ca 80.000 kWh/år innan du hamnar över gränsen. De flesta kommer med dessa förutsättningar inte att riskera att överskrida gränsen för momsbefrielse.

Skattereduktion för el som matas in på elnätet

En fysisk eller juridisk person inklusive dödsbo och svenska handelsbolag har, efter begäran, rätt till skattereduktion för solceller och annan mikroproduktion av förnybar el. Rätten till skattereduktion gäller om:

    • din anläggning har samma anslutningspunkt som ditt uttagsabonnemang. 
    • säkringen i anslutningspunkten till elnätet inte överstiger 100 ampere. Säkringens effekt kan du se på din elfaktura, du kan också kontakta ditt elnätföretag för uppgifter.
    • du anmält till ditt elnätsföretag att du framställer förnybar el och matar in till elnätet. Elnätsföretaget säkerställer att din inmatning mäts på ett korrekt sätt och har därefter en skyldighet att varje år lämna en kontrolluppgift till Skatteverket på hur mycket el du under kalenderåret matat in till elnätet och hur mycket du har tagit ut.

Begäran om skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el ska göras i inkomstdeklarationen som ska lämnas efter utgången av det kalenderår som underlaget för skattereduktionen avser. Det är mikroproducenten, till exempel en villaägare med solceller på taket, som ska begära skattereduktion.

Hur mycket skattereduktion kan jag få?

Underlaget för skattereduktionen är antalet kilowattimmar du matat in i anslutningspunkten under ett kalenderår, det vill säga den el du producerat men inte använt själv. Det finns dock begränsningar:

Du kan max få tillgodoräkna dig högst så många kilowattimmar som du själv tagit ut, det vill säga det totala antalet kilowattimmar du köpt från elhandelsföretaget i anslutningspunkten under samma kalenderår.

   • Du kan som mest tillgodoräkna dig 30 000 kilowattimmar per år. Är ni flera som delar på elnätsabonnemanget och matar in el i samma anslutningspunkt ska underlaget fördelas lika. Underlaget får inte överstiga 30 000 kilowattimmar, vare sig per person eller per anslutningspunkt.
   • Själva skattereduktionen är 60 öre per kilowattimme. Eftersom underlaget högst kan uppgå till 30 000 kilowattimmar är den högsta skattereduktion en person kan få 18 000 kronor per år och det måste finnas skatt att dra av skattereduktionen från.

Skatt på intäkter av solel

Att ha en solcellsanläggning på din villa räknas inte som att du har en näringsverksamhet. Det innebär att inkomsterna från försäljningen av överskottselen istället räknas som kapitalinkomst på produkt från privatbostad. Du kan därför sälja el för upp till 40.000 kronor per år och per fastighet med solceller utan att behöva betala inkomstskatt.

Betala energiskatt för använd solel

Du betalar inte energiskatt om solcellsanläggningen har lägre installerad toppeffekt än 500 kW. Om du äger flera mindre solcellsanläggningar som tillsammans överstiger 500 kW i toppeffekt betalar du en sänkt energiskatt på 0,5 öre/kWh för den el du använder själv.

Om du har en anläggning med toppeffekt över 500 kW gäller inte den sänkta energiskatten, då betalar du ordinarie energiskatt för den el du använder. Få anläggningar för villor förväntas hamna över toppeffekten 500 kW.

» Om energiskatter

Solcellsanläggningens storlek och din elanvändning

Vid en investeringskalkyl bör du säkerställa att hänsyn tas till skatteregler om skattereduktion, momsbefrielse och skatt på kapitalinkomst. Även ellagens bestämmelser om när inmatningen ska vara kostnadsfri är en viktig parameter när anläggningens storlek ska bestämmas, eftersom du annars kan få större utgifter.

En tumregel för anläggningens storlek är att solcellerna totalt ska ge lite mindre el än din årliga elanvändning (antal kWh innan solcellerna installeras).

» Om investeringskalkyler

Hjälp finns att få

Om du vill klaga eller få information om något som är kopplat till ett elnäts- eller elhandelsföretag kan du höra av dig till oss på Energimarknadsbyrån.

» Kontakta oss

Om du behöver hjälp med frågor som rör rent konsumentköp- eller konsumenttjänsträttsliga frågor, exempelvis avtal mellan konsumenter och installatörer, bör du kontakta den kommunala konsumentvägledningen alternativt Konsumentverkets vägledningstjänst Hallå Konsument.

» Hitta din kommunala konsumentvägledare på Hallå konsuments webbplats

» Kontaktuppgifter till Hallå konsument

Om du behöver hjälp med investeringskalkyler eller mer information inför val av solcellsanläggning kan du kontakta energi- och klimatrådgivaren i din kommun. 

» Hitta din kommuns energi- och klimatrådgivare på Energimyndighetens webbplats

Senast uppdaterad: 2021-10-03 12:55