Skip to the content

Sälja el

När solcellerna producerar mer el än vad som för tillfället används i byggnaden så matas elen in på elnätet och kan säljas. Tänk på att när du säljer solel så är företaget på sätt och vis din kund eftersom du som privatperson är säljare.

» Om konsumenträtt vid försäljning av el

Att sälja el

El som matas in på elnätet kan säljas till något av de elhandelsföretag som köper el från mikroproducenter. 

Du bör jämföra priset som olika företag är beredda att betala för din el innan du tecknar avtal. Tänk på att de flesta elhandelsföretagen kräver att du även köper el från företaget. Du bör därför räkna både på företagets elpris (som du betalar för använd el) och dess inköpspris för din solel, innan du bestämmer dig. 

» Elpriskollen på Energimarknadsinspektionens webbplats

Du ska få skälig ersättning för din el även om du inte har avtalat om det

Det elhandelsföretag som levererar el till dig som har rätt till skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el, är skyldig att ta emot den el som matas in från din produktionsanläggning. Den 1 juni 2023 infördes ny reglering som innebär att det elhandelsföretag som tar emot din överskottsproduktion är skyldig att ge dig skälig ersättning för produktionen även om du inte har något avtal med elhandelsföretaget om det.

Vi rekommenderar dock att du ändå ingår ett avtal för försäljning av din produktion eftersom du då kan jämföra olika elhandelsföretag och förvissa dig om att du får så bra ersättning som möjligt. Vissa elhandelsföretag har exempelvis nykundserbjudanden, vilket innebär att man som ny kund får extra bra ersättning för sin mikroproduktion under en viss tidsperiod. 

Moms och försäljning av el

Att du befrias på kravet att betala moms för den el du säljer är ofta viktigt för att anläggningen ska bli lönsam.

Du behöver inte deklarera och betala moms om du har en försäljning av din överskottsel som understiger 80 000 kronor under ett år. För att detta ska gälla får ditt beskattningsunderlag inte heller ha varit mer än 80 000 kronor någon gång under de två närmast föregående åren. Du kan sälja för 100 000 kronor utan att du behöver ta ut moms när du är befriad från moms eftersom skattesatsen för den el som du har sålt är 25 procent. 

» Läs mer om detta hos Skatteverket.

Mängden el som solceller producerar, elpriset och din elanvändning kommer att variera mellan år och därför kommer intäkten från försäljningen av el att variera. När du köper en solcellsanläggning bör du säkerställa att du kommer att kunna bli befriad från moms, om det är ett antagande i investeringskalkylen. 

Skattereduktion för el som matas in på elnätet

En fysisk eller juridisk person inklusive dödsbo och svenska handelsbolag har, efter begäran, rätt till skattereduktion för solceller och annan mikroproduktion av förnybar el. Rätten till skattereduktion gäller om:

    • din anläggning har samma anslutningspunkt som ditt uttagsabonnemang. 
    • säkringen i anslutningspunkten till elnätet inte överstiger 100 ampere. Säkringens effekt kan du se på din elfaktura, du kan också kontakta ditt elnätföretag för uppgifter.
    • du anmält till ditt elnätsföretag att du framställer förnybar el och matar in till elnätet. Elnätsföretaget säkerställer att din inmatning mäts på ett korrekt sätt och har därefter en skyldighet att varje år lämna en kontrolluppgift till Skatteverket på hur mycket el du under kalenderåret matat in till elnätet och hur mycket du har tagit ut.

Begäran om skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el ska göras i inkomstdeklarationen som ska lämnas efter utgången av det kalenderår som underlaget för skattereduktionen avser. Det är mikroproducenten, till exempel en villaägare med solceller på taket, som ska begära skattereduktion.

Hur mycket skattereduktion kan jag få?

Underlaget för skattereduktionen är antalet kilowattimmar du matat in i anslutningspunkten under ett kalenderår, det vill säga den el du producerat men inte använt själv. Det finns dock begränsningar:

Du kan max få tillgodoräkna dig högst så många kilowattimmar som du själv tagit ut, det vill säga det totala antalet kilowattimmar du köpt från elhandelsföretaget i anslutningspunkten under samma kalenderår.

   • Du kan som mest tillgodoräkna dig 30 000 kilowattimmar per år. Är ni flera som delar på elnätsabonnemanget och matar in el i samma anslutningspunkt ska underlaget fördelas lika. Underlaget får inte överstiga 30 000 kilowattimmar, vare sig per person eller per anslutningspunkt.
   • Själva skattereduktionen är 60 öre per kilowattimme. Eftersom underlaget högst kan uppgå till 30 000 kilowattimmar är den högsta skattereduktion en person kan få 18 000 kronor per år och det måste finnas skatt att dra av skattereduktionen från.

Skatt på intäkter av solel

Att ha en solcellsanläggning på din villa räknas inte som att du har en näringsverksamhet. Det innebär att inkomsterna från försäljningen av överskottselen istället räknas som kapitalinkomst på produkt från privatbostad. Du kan därför sälja el för upp till 40.000 kronor per år och per fastighet med solceller utan att behöva betala inkomstskatt.

Betala energiskatt för använd solel

Du betalar inte energiskatt för din producerade el om solcellsanläggningen har lägre installerad toppeffekt än 500 kW. Om du äger flera mindre solcellsanläggningar som tillsammans överstiger 500 kW i toppeffekt är du skattskyldig, vilket innebär att du ska registrera dig som skattskyldig hos Skatteverket och redovisa och betala energiskatt för den el du producerar i anläggningen samt för den el du köper in från ett elhandelsföretag. För de av anläggningarna som understiger 500 kW har du dock möjlighet att göra skatteavdrag på den egenproducerade elen som du använder själv inom anläggningen. Det innebär att du, i och med möjligheten till skatteavdrag, inte betalar energiskatt för din egenproducerade el som du använder själv inom de av dina anläggningar som understiger 500 kW i toppeffekt.  

Om du har en anläggning med toppeffekt över 500 kW gäller inte den sänkta energiskatten, då betalar du ordinarie energiskatt för den el du använder. Få anläggningar för villor förväntas hamna över toppeffekten 500 kW.

» Om energiskatter

Hjälp finns att få

Om du vill klaga eller få information om något som är kopplat till ett elnäts- eller elhandelsföretag kan du höra av dig till oss på Energimarknadsbyrån.

» Kontakta oss

Om du behöver hjälp med frågor som rör rent konsumentköp- eller konsumenttjänsträttsliga frågor, exempelvis avtal mellan konsumenter och installatörer, bör du kontakta den kommunala konsumentvägledningen alternativt Konsumentverkets vägledningstjänst Hallå Konsument.

» Hitta din kommunala konsumentvägledare på Hallå konsuments webbplats

» Kontaktuppgifter till Hallå konsument

Om du behöver hjälp med investeringskalkyler eller mer information inför val av solcellsanläggning kan du kontakta energi- och klimatrådgivaren i din kommun. 

» Hitta din kommuns energi- och klimatrådgivare på Energimyndighetens webbplats

Senast uppdaterad: 2023-06-09 14:27

Kontaktuppgifter för konsumentvägledning

Telefon 
08-522 789 50
Måndag till torsdag 9.0012.00

Kontaktformulär

Brev
Konsumenternas energimarknadsbyrå
Box 24226
104 51 Stockholm