Logo

Nätavgifter

De runt 170 företag som äger de svenska elnäten driver dessa med ensamrätt inom sina geografiska områden. Anledningen till detta är att det skulle vara både samhällsekonomiskt och miljömässigt olämpligt att bygga parallella elnät över hela landet.

Eftersom det saknas konkurrens har Energimarknadsinspektionen (Ei) som uppgift att granska skäligheten i den nätavgift som elnätsföretaget tar ut av dig som kund. Ei kan förelägga elnätsföretagen att sänka avgifterna och återföra pengar till kunderna. Ei övervakar också att de företag som har tillstånd, så kallad nätkoncession, följer gällande lagar och regler.

Avgifterna ska täcka företagens kostnader
Alla kunder betalar en avgift för att vara ansluten till nätet, nätavgift. När du ansluter en fastighet till elnätet betalar du dessutom en anslutningsavgift.

Nätavgifterna baseras på den kostnad som ditt lokala elnätsföretag har för elöverföringen. Avgifterna kan skilja mellan olika företag. Skillnaden beror på bland annat på ledningslängd, geografi och markförhållanden som är av stor betydelse för vad det kostar att driva nätet.

Andra faktorer är effektivitet och företagens avkastningskrav. Enligt Ei:s analys är det dock främst avståndet mellan varje kund som förklarar de skillnader som finns mellan olika nätföretags avgifter. Ju glesare nät desto högre blir avgiften.

Förutom kostnader för bland annat drift och underhåll ingår även de kostnader som de lokala elnätsföretagen har för att vara anslutna till region- och stamnätet. Nätföretaget har också rätt till en skälig avkastning.

Nätavgiften innehåller dessutom vissa myndighetsavgifter som elnätsägarna är skyldiga att betala. Myndighetsavgifterna bidrar till att finansiera de statliga verksamheterna för elsäkerhet och elberedskap samt Ei:s övervakning av det svenska elnätsmonopolet.

Fast och rörlig del
De flesta elnätsföretag tar ut avgifter som innehåller både en fast del (abonnemangsavgift) och en rörlig del (elöverföringsavgift). Den fasta delen varierar med säkringens storlek eller den abonnerade effekten. Den rörliga delen varierar med förbrukningen (öre/kWh). Fördelningen mellan den fasta och den rörliga delen varierar mellan elnätsföretagen. Några enstaka företag har valt att endast ha en helt fast del. Det finns även exempel på motsatsen.

Som småhuskund kan du påverka både den fasta och den rörliga delen av nätavgiften. Du kan sänka din fasta avgift genom att byta till en lägre säkring. Det gör att det maximala effektuttaget minskar och att du kanske inte längre kan använda elvärme, diskmaskin, tvättmaskin, dator och TV samtidigt. Istället får du sprida ut användningen.

För den majoritet av elnätskunder som har en rörlig avgift finns även en möjlighet att sänka elförbrukningen och därigenom minska den rörliga kostnaden för nätet.