Skip to the content

Information om automatisk förlängning av elavtal sänds på mottagarens risk – men elhandlare ansågs ansvara för att styrka att meddelande sänts iväg

Senast uppdaterad: 2018-10-11 09:24

K hade ett tidsbestämt avtal om fast pris med en elhandlare. Sedan avtalet löpt ut förlängde elhandlaren avtalet per automatik med ett år, K ansåg dock att han inte informerats om detta. K, som hellre hade velat teckna ett löpande avtal, yrkade hävning av avtalet alternativt återbetalning av de merkostnader han drabbats av.

ARN hänvisade till ellagen som anger att elhandlaren, tidigast 90 dagar och senast 60 dagar innan det tidsbestämda avtalet löper ut, ska informera kunden om tidpunkten för och konsekvenserna av att avtalet upphör att gälla. Vidare påpekade ARN att ett sådant meddelande sänds på mottagarens risk – d.v.s. avsändaren ansvarar inte för att meddelandet kommer fram – men avsändaren har att visa att meddelandet sänts iväg på ett ändamålsenligt sätt. ARN ansåg inte att elhandlaren hade lyckats visa att så hade skett och därför hade elhandlaren inte varit berättigad att förlänga avtalet på det sätt som skett. ARN rekommenderade elhandlaren att återbetala en skälig del av vad K tidigare betalat.

 

Beslut 2009-3673: Konsumenten fick rätt

 

Det bör observeras att det år 2015 infördes en lag om konsumentskydd vid automatisk avtalsförlängning. Enligt lagen ska en näringsidkare inför en förlängning av ett avtal påminna konsumenten om innebörden av villkor som innebär att avtalet förlängs automatiskt. Påminnelsen ska vara skriftlig och lämnas senast en månad före den tidpunkt då avtalet senast måste sägas upp. Energimarknadsbyrån har ännu inte tagit del av beslut där det prövats om denna lag innebär att företaget ska kunna visa att påminnelsen nått fram till konsumenten, eller om det även här är fråga om att meddelandet skickas på mottagarens risk. 

Klicka här om du vill läsa mer om automatisk avtalsförlängning