Skip to the content

Konsumenträtt

Här hittar du information om de vanligaste konsumentproblemen, dina rättigheter och vilka möjligheter du har att få rätt vid en tvist. 

Förhållandet mellan fjärrvärmeleverantören och kunden regleras i lagar, förordningar och allmänna avtalsvillkor. De allmänna avtalsvillkoren innehåller t.ex. bestämmelser om avtalet/leveransen, vad som gäller vid avbrott i leveransen och ersättning vid skada. 

Fjärrvärmelagen syftar till att stärka kundens ställning och innehåller krav på prisinformation och hur ändringar i avtalsvillkoren ska genomföras. Vid ändringar i villkoren har kunden rätt att begära förhandling om villkoren. Kunden har möjlighet att begära att Fjärrvärmenämnden hjälper till att medla om förhandlingarna inte leder till någon överenskommelse.

 

7 vanliga konsumentfrågor

Nedan hittar du korta frågor och svar kring fjärrvärme och konsumenträtt. Mer information hittar du på sidorna i detta avsnitt.

Om det blir en tvist kring ditt avtal eller dina kostnader ska den i första hand avgöras genom förhandling mellan dig och fjärrvärmeleverantören. Om diskussionen mellan dig och företaget inte leder till att tvisten avgörs kan du begära att ärendet prövas av Allmänna reklamationsnämnden eller Fjärrvärmenämnden. Tvisten kan även prövas av allmän domstol eller annan, enligt lag behörig instans.

Konsumenternas energimarknadsbyrå kan hjälpa dig att reda ut vilka rättigheter du har och vad du bör lyfta fram i dina kontakter med företaget. 

» Till Klagoguiden

 

Vid planerade avbrott så måste fjärrvärmeföretaget i god tid informera dig om detta. Vanligtvis meddelas detta via brev.

Du kan ha rätt till ersättning från fjärrvärmeleverantören vid avbrott. Det gäller även personskador i ditt hushåll. Skadestånd utgår dock inte för förlust i näringsverksamhet.

» Om ersättning vid avbrott

Senast 2015 ska alla fjärrvärmemätare kunna fjärravläsas. För dig som kund innebär det att avläsningen sker med automatik. Det leder också till att fakturan baseras på exakt använd energi och inte på beräknad förbrukning.

» Om avläsning och fakturering

Du ska anmäla felet till fjärrvärmeleverantören. Du har rätt att kräva att mätaren provas, men du måste betala för provningen om det visar sig att mätaren fungerar som den ska. Leverantören ska innan provningen informera dig om vad en sådan provning beräknas kosta.

» Om mätaren och kontroll av funktion

 

Om det inte har skett någon fakturering och det beror på fjärrvärmeleverantören så har du utan kostnad rätt till en räntefri avbetalningsplan där antalet delbetalningar står i relation till den tid felet har begåtts.

Om företaget har fakturerat för lite är du inte alltid betalningsskyldig om du redan har betalat i god tro. 

» Om avläsning och fakturering

Som småhusägare äger man oftast fjärrvärmecentralen, men det finns fjärrvärmeföretag som har avtal som innebär att de äger fjärrvärmecentralen och att du då hyr den.

» Om din fjärrvärmeanläggning och ansvarsfördelning

Nej, företaget får ändra pris högst en gång per år om inte annat är avtalat. Prisändringar får inte ske retroaktivt.

Fjärrvärmeföretaget får genomföra prisändringar utan att först underrätta dig, om det sker på grund av att skatter ändras eller att staten har beslutat om nya avgifter. Om det sker prisändring till din fördel får ändringen införas utan föregående information. Du har rätt att ifrågasätta prisändringar och kan få hjälp av Fjärrvärmenämnden att förhandla om ändringar av priser och villkor.

» Om prisändringar