Skip to the content

Har du frågor? Ring 08-522 789 50 vardagar mellan 09.00 - 12.00 eller fråga via kontaktformuläret.

Konsumenträtt

Här hittar du information om de vanligaste konsumentproblemen, dina rättigheter och möjligheter att få rätt vid en tvist. 

Förhållandet mellan fjärrvärmeleverantören och kunden regleras i författning och allmänna avtalsvillkor. De allmänna avtalsvillkoren innehåller t.ex. bestämmelser om avtalet/leveransen, vad som gäller vid avbrott i leveransen och ersättning vid skada. 

Fjärrvärmelagen syftar till att stärka kundens ställning och innehåller krav på prisinformation och hur ändringar i avtalsvillkoren ska genomföras. Vid ändringar i villkoren har kunden rätt att begära förhandling om villkoren. Kunden har möjlighet att begära att Fjärrvärmenämnden hjälper till att medla om förhandlingarna inte leder till någon överenskommelse.

 

7 vanliga konsumentfrågor om konsumenträtt

    

Om det blir en tvist kring ditt avtal, kostnader eller villkor ska det i första hand avgöras genom förhandling mellan dig och fjärrvärmeleverantören. Om diskussionen mellan dig och företaget inte leder till att tvisten avgörs kan du begära att ärendet prövas av Allmänna Reklamationsnämnden. Tvisten kan även prövas av allmän domstol eller annan, enligt lag behörig instans.

Konsumenternas energimarknadsbyrå kan hjälpa dig att reda ut vilka rättigheter du har och vad du bör lyfta fram i dina kontakter med företaget eller i en anmälan till Allmänna reklamationsnämnden. 

Kontakta byråns vägledning

 

Vid planerade avbrott så måste fjärrvärmeföretaget i god tid informera dig om detta. Vanligtvis meddelas detta via brev.

Du kan ha rätt till ersättning från fjärrvärmeleverantören vid avbrott. Det gäller även personskador i ditt hushåll. Skadestånd utgår dock inte för förlust i näringsverksamhet.

Mer om ersättning vid avbrott

Senast 2015 ska alla fjärrvärmemätare kunna fjärravläsas. För dig som kund innebär det att avläsningen då kan ska med automatik. Det leder också till att fakturan baseras på exakt använd energi och inte på beräknad förbrukning.

Då ska du anmäla detta till fjärrvärmeleverantören. Du har rätt att kräva att mätaren provas, men du måste betala för provningen om det visar sig att mätaren fungerar som den ska. Leverantören ska informera dig vad en sådan provning beräknas kosta.

Mer om mätaren och kontroll av funktion

 

Om det inte har skett någon avläsning på över ett år och detta beror på fjärrvärmeleverantören så har du utan kostnad rätt till en räntefri avbetalningsplan där antalet delbetalningar står i relation till den tid felet har begåtts.

Om fjärrvärmeleverantören inte har läst av mätaren och fakturerat inom tolv månader från föregående avläsning och avläsningen visar att du har en skuld till leverantören, så har du rätt till en reducering med 15 procent av mellanskillnaden mellan debiterat belopp och det belopp som framgår av avstämningsfakturan.

 

Som småhusägare äger man oftast fjärrvärmecentralen, men det finns fjärrvärmeföretag som har avtal som innebär att de äger fjärrvärmecentralen och att du då hyr den.

Mer om din fjärrvärmeanläggning och ansvarsfördelning

Nej, företaget får ändra pris högst en gång per år om inte annat är avtalat. Prisändringar får inte ske retroaktivt.

Fjärrvärmeföretaget får genomföra prisändringar utan att först underrätta dig, om det sker på grund av att skatter ändras eller att staten har beslutat om nya avgifter. Om det sker prisändring till din fördel får det införas utan föregående information.

Mer om prisändringar och möjligheter att påverka priser