Skip to the content

Mallar för småföretagare

Vi har tagit fram ett antal olika mallar som du som småföretagare kan använda dig av i din kommunikation med ett energiföretag. Mallarna är tänka som ett hjälpmedel om du är osäker vad du ska skriva i ett mejl eller brev.  Beroende på vad din fråga gäller kan du utifrån nedanstående rubriker se om det finns en mall som du kan använda dig av för ditt ärende. 

Om frågor uppkommer om mallarna eller om du saknar en mall för din fråga är du välkommen att kontakta oss.

Bestridande av avtal

Om ett energiföretag påstår att du har ingått ett avtal trots att du inte har ingått något avtal med energiföretaget kan du bestrida avtalet och eventuella fakturor som du har fått med anledning av det påstådda avtalet. För att bestrida avtalet och eventuella fakturor kan du använda dig av vår mall.

» Mall för att bestrida avtal

Bestridande av inkassokrav

Om energiföretaget skickar vidare en faktura som du har bestridit till ett inkassoföretag är det viktigt att du bestrider även inkassokravet. 

» Mall för att bestrida ett inkassokrav

» Läs mer om vad du bör tänka på vid bestridande

» Vägledning för dig som har företag och som ingått elavtal efter falska påståenden vid telefonförsäljning

Återkrav 

Om du har betalat en faktura som du i efterhand insett att du inte var betalningsskyldig för kan du rikta ett återkrav mot energiföretaget. 

» Mall för att framställa ett krav gentemot företaget

Frånkoppling

I de allmänna avtalsvillkoren för näringsidkare, NÄT 2012 N (rev), anges att innan elnätsföretaget begär frånkoppling ska kunden beredas tillfälle att vidta rättelse. Avser försummelsen betalning ska kunden ges skälig tid, minst 15 dagar räknat från anmaning, att betala innan frånkoppling får ske. Det anges också att frånkoppling inte får ske till den del fordran är föremål för tvist.

Det innebär att vid det fall som du har bestridit ett avtal och eventuella fakturor med en rättsligt relevant invändning (exempelvis att det inte finns ett giltigt avtal) ska energiföretaget inte begära frånkoppling.

Gällande ett fåtal energiföretag har vi dock fått klagomål från småföretagare som uppger att frånkoppling har skett trots att det föreligger en tvist. 

Det är endast om energiföretaget inte har följt gällande regelverk (exempelvis om du inte har fått möjlighet att vidta rättelse eller om det föreligger en tvist mellan dig och företaget) som en frånkoppling kan bestridas. Om det är ett elhandelsföretag som begär frånkoppling och du anser att frånkopplingen är felaktig bör du även informera elnätsföretaget om det, då det är elnätsföretaget som verkställer frånkopplingen. Om du vill bestrida en frånkoppling, antingen en påbörjad eller genomförd, kan du använda dig av någon av nedanstående mallar.

Bestridande av pågående frånkoppling

Om ett energiföretag har påbörjat en frånkopplingsprocess som du anser är felaktig kan du använda dig av vår mall för att bestrida frånkopplingen.

» Mall för att bestrida en pågående frånkoppling

Bestridande av genomförd frånkoppling

Om ett energiföretag har genomfört en frånkoppling som du anser är felaktig kan du använda dig av vår mall för att bestrida frånkopplingen och begära ersättning för eventuella skador som uppkommit på grund av frånkopplingen.

» Mall för att bestrida en genomförd frånkoppling och begära ersättning för eventuella skador

Begäran om rättelse på grund av felaktig faktura

Om det har blivit fel i en faktura kan du bestrida fakturan delvis och begära rättelse. Att bestrida delvis innebär att du betalar in det belopp som du anser dig vara betalningsskyldig för och informerar energiföretaget om att du bestrider resterande del. 

» Mall för att begära rättelse

» Läs mer om vad du bör tänka på vid bestridande

Åberopande av god tro

Om du har fått en avstämningsfaktura, en slutfaktura eller en faktura som med fog kan ha uppfattats som slutlig är det inte möjligt för företaget att på nytt kräva betalning för samma tidsperiod. Förutsättningen är att du har varit i god tro när du betalt den tidigare fakturan. 

Högsta domstolen (HD) har dömt till kundens fördel när ett energiföretag först fakturerat för lite och därefter skickat en ny faktura. HD hade låga krav på kunden i fråga om kontroll. För att kunden ska ha fullgjort sin betalningsskyldighet räcker det att kunden inte borde ha insett att betalningen var felaktig och att kunden därför haft fog för att uppfatta sin tidigare gjorda betalning som slutgiltig. 

» Läs en sammanfattning av HD:s dom

Om du har fått ett efterkrav och anser att du har varit i god tro när du betalat den tidigare fakturan kan du använda vår mall för att åberopa god tro.

» Mall för att åberopa god tro

Dålig elkvalitet och avbrott

Avbrottsersättning

Om du har haft ett avbrott som pågått längre än 12 timmar har du enligt ellagen under vissa förutsättningar rätt att få avbrottsersättning. 

» Mall för att begära avbrottsersättning

» Läs mer om avbrottsersättning

Dålig elkvalitet

Om du har upplevt dålig elkvalitet bör du påtala detta mot elnätsföretaget och du har även möjlighet att begära prisavdrag.

» Mall för att påtala dålig elkvalitet och begära prisavdrag

» Läs mer om dålig elkvalitet