Skip to the content

Värmevärden och gaskostnader

Svenska gasanvändare har fått en homogen produkt med ett mycket jämnt energiinnehåll. Men förutsättningarna förändras när andelen biogas ökar och gasnätet utvecklas till att även inkludera Tyskland.

Utvecklingen är positiv utifrån ett försörjningsperspektiv och nödvändig för övergången till fossilfria och hållbara alternativ. Förändringen innebär att värmevärdet (energiinnehållet) för gasen som levereras förväntas variera mer.

Ny avräkningsmetod för varierande värmevärden

Från och med 1 december 2016 gäller nya regler och metoder för avräkning och debitering enligt ett varierande värmevärde. Det innebär att din gasdistributör ska tillse att du som kund även fortsättningsvis betalar för den mängd energi du använt. 

Att beräkna gasanvändningen i kWh

Ibland kan en kund vilja kontrollera att beräkningar av fakturerade värden har gjorts korrekt. Nedan följer information om hur du gör:

Om din mätare visar förbrukad volym gas i kubikmeter (m3) så måste du först räkna om dina kubikmeter till normalkubikmeter (Nm3).

Det gör du genom att multiplicera din förbrukning med den korrigeringsfaktor som är angiven på alla dina gasnätsfakturor.

Värdet du får fram ska sedan multipliceras med aktuellt värmevärde, det uppdateras månadsvis. Du hittar ofta det aktuella värmevärdet hos din gasleverantör eller gasnätsägare.

Gasvolym och densitet

Gas mäts oftast i kubikmeter (m3), ibland används begreppet normalkubikmeter (Nm3). Det innebär att volymen är bestämd vid ett visst (normalt) tryck och temperatur. Gasens volym varierar nämligen med tryck och temperatur.

Gasmätning och fakturering av levererad energi

För att bestämma levererad mängd energi behövs värden på levererad gasvolym och gasens värmevärde. I en gasmätare ingår därför alltid en flödesmätare. Därutöver kan en temperaturgivare och tryckgivare finnas för att den förbrukade gasvolymen ska kunna räknas om till normalkubikmeter. 

Nätägaren mäter och rapporterar uppmätta energimängder i inmatnings- och uttagspunkterna och rapporterar värdena för beräkning av överförd gas och energimängd. Du hittar en korrigeringsfaktor för beräkning till normalkubikmeter i din faktura.

» Mer om gasmätning och fakturering