Skip to the content

Fjärrvärmefakturan

Faktureringen av kostnader för din uppvärmning ska grundas på avlästa mätvärden. Debitering ska ske i efterskott. 

Om inte annat har avtalats med konsumenten ska debitering ske minst fyra gånger per år. Konsumenten har rätt att begära att få faktura varje månad.

Fakturering av fjärrvärmekostnader

I vissa fall kan problem uppstå och debitering kan då grundas på beräknade mätvärden (preliminärdebitering). Avstämning efter avläsning (slutlig debitering) ska då ske med hänsyn tagen till de olika priser som har tillämpats för den tid avstämningen omfattar. 

Fakturan från fjärrvärmeleverantören ska innehålla uppgifter om:

  • aktuellt pris,
  • leveransperiod,
  • levererad värmeenergi under leveransperioden,
  • beräknad årsförbrukning, och
  • information om konsument- och energivägledning samt tvistlösning. 

» Om mätning och avläsning

Inga fakturaavgifter

Fjärrvärmeföretagen får inte ta ut någon avgift för att tillhandahålla fakturor och faktureringsinformation om energianvändningen. Förbudet mot fakturaavgift gäller oavsett faktureringsform, t. ex pappersfaktura, autogiro eller e-faktura.

Information om vägledning

Fjärrvärmeföretag ska på eller i samband med fakturor lämna information om oberoende användarrådgivning där kunderna kan få råd om tillgängliga energieffektivitetsåtgärder och jämförelseprofiler. Alternativt kan de hänvisa till att informationen finns på webbplatsen och på begäran tillhandahållas på annat sätt.

Om du får individuell information via webbaserad tjänst behöver dock inte fakturan uppfylla dessa krav. Som kund ska du också erbjudas, på fakturan eller via webbaserad tjänst, att ta del av en jämförelse mellan aktuell energiförbrukning och förbrukningen under samma period föregående kalenderår.