Skip to the content

Gasnät och gasleverantörer

Att transportera gas i ledningar är det mest ekonomiska och effektivaste sättet att distribuera och tillföra gas till gasnätet. Från de gasproducenter som inte har rörförbindelse med stora förbrukare fraktas gasen med tankfartyg. För att det ska vara möjligt kyls gasen ner till flytande form. Tankfartygen går till hamnar som har förbindelse med stora distributionsnät. Även transport med tankbilar förekommer.

Gasnäten i Sverige 

Det finns två gasnät i Sverige, ett i Västsverige och ett i Stockholm, de är inte ihopkopplade. Det är därför olika förutsättningar för företagen att transportera gas till, distribuera gas i och underhålla ledningar i gasnäten för Västsverige och Stockholm. 

Naturgas som används i Sverige idag kommer till största delen via ledning från Danmark till det Västsvenska gasnätet. En viss del kommer i flytande form, LNG, via fartyg från Norge. Stockholms gasnät är inte ansluten med rörledning till andra gasnät och gasproducenter. Inmatning av gas till nätet måste därför främst ske med båt eller andra transportmedel än rörledningar.