Skip to the content

Konsumenträtt

Ibland är man inte överens med elbolaget i ett ärende. Det finns ett antal lagar och regler som innebär att du som konsument har rättigheter och skyldigheter. I det här avsnittet har vi samlat information om vad som gäller vid de vanligast förekommande problemen.

Lagar, villkor och regler

Bestämmelser om elektriska anläggningar, om elhandel och om elsäkerhet kan man hitta på olika ställen. De mest centrala i konsumentsammanhang är ellagen och de allmänna avtalsvillkoren, EL 2012 K (rev 2) och NÄT 2012 K (rev 2). Man kan också finna viss vägledning och praxis i domstolsavgöranden och i Allmänna reklamationsnämndens beslut.

Andra lagar och bestämmelser som reglerar elfrågor är bland annat

Det finns också allmän konsumentlagstiftning som gäller på elmarknaden, bland annat

Även reglerna i preskriptionslagen och lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler gäller på elmarknaden.

Behöver du hjälp?

Energimarknadsbyrån

Behöver du råd och vägledning i frågor som rör elmarknaden kan du vända dig till oss genom att ringa eller använda vårt kontaktformulär.

Kommunal konsumentvägledare

Du kan kontakta din kommunala konsumentvägledare om din fråga inte handlar specifikt om el eller gas.

Kommunal energi- och klimatrådgivare

Handlar ditt ärende om vilka åtgärder du kan vidta för att minska din förbrukning kan du kontakta energi- och klimatrådgivaren i din kommun.

Prövning av ditt ärende

Allmänna reklamationsnämnden och domstol

Om du har för avsikt att pröva ditt ärende kan du som konsument vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) eller till allmän domstol. För att kunna pröva ett ärende hos ARN bör det yrkade beloppet överstiga 500 kr. ARN kan pröva tvister om mindre belopp om en tvist är av principiellt intresse eller om det finns andra särskilda skäl. Ärendet ska ha kommit in till ARN senast ett år efter det att konsumenten gjort en reklamation till näringsidkaren. Prövningen är skriftlig och avgiftsfri.

Energimarknadsinspektionen

I ärenden som rör pris och villkor för nyanslutning av el kan du begära prövning vid Energimarknadsinspektionen.