Skip to the content

Fjärrvärme - pris och kostnad

Fjärrvärmekostnaden för ett småhus som använder 15.000 kWh per år varierar stort i Sverige. Priserna har varit relativt stabila de senaste åren och har årligen inte ökat med mer än några procent i genomsnitt men nu under 2023 ökar priserna med i genomsnitt 8 %. För en del kunder ökar dock priset med 25 till 35 % under 2023.

Fjärrvärmepriser varierar kraftigt i Sverige

Fjärrvärme finansierar verksamheten fullt ut genom avgifter. Det innebär att intäkterna måste täcka utgifter för att producera, distribuera och leverera värme. Priset för fjärrvärme varierar kraftigt mellan företag eftersom det är stora skillnader mellan förutsättningarna och kostnaderna för fjärrvärmeverksamheten på olika orter. 

Fjärrvärmen har de lägsta kostnaderna på de orter där näten byggts under lång tid eller där produktionskostnader kan hållas låga till exempel genom spillvärme från industrier. Större städer har också fördelen av att ha högre kundtäthet, jämfört med mindre orter. De högsta kostnaderna finns alltså oftast i mindre kommuner som byggt ut fjärrvärmen under de senaste 15–20 åren. 

Om ditt fjärrvärmeföretag aviserat om en prishöjning kan förståelse av prisbildningen och prismodeller vara intressant eftersom jämförelser mellan andra orter med fjärrvärme kan bli missvisande. Priset kommer att variera på grund av skillnaderna mellan förutsättningar för fjärrvärmen och kostnader och möjligheter att värma bostäder på andra sätt än genom fjärrvärme, på de olika orterna.

Prissättning och kostnader för fjärrvärme

Ett fjärrvärmeföretag tar betalt för fjärrvärme genom att använda en prismodell. Det finns några olika prismodeller som används, men de flesta byggs upp genom några olika priskomponenter.

Den vanligaste priskomponenten som finns i alla prismodeller är ett energipris (kronor per använd kWh). Den kan vara samma över hela året eller ha en säsongsuppdelning. Energipriset kombineras ofta med en fast kostnad för småhus alternativt en effektkomponent för lägenheter i flerbostadshus. Allt fler fjärrvärmeföretag väljer att se över sina prismodeller, dels för att priset bättre ska spegla kostnaden för produktion och leverans av värmen vid den tidpunkt då den används, och dels för att det totala priset ska vara konkurrenskraftigt. Nedan beskrivs lite mer i detalj olika priskomponenter er som används av fjärrvärmeföretag:

Säsongspriser

Kostnaden för att producera fjärrvärme skiljer sig ofta beroende på årstid. På sommaren används ofta relativt billiga produktionsmetoder som till exempel avfallsförbränning eller överskottsvärme från närliggande industri. På vintern ökar behovet av värme och då tas dyrare anläggningar i drift. Många fjärrvärmeföretag låter detta återspeglas i priset genom att använda sig av en säsongsuppdelning av energipriset, det vill säga olika energipris beroende på säsong. Om kunden kan minska behovet av uppvärmning under vinterhalvåret då den är som dyrast att producera sjunker kostnader både för företag och kund.

Säsongsuppdelning görs oftast i två eller tre säsonger: sommar, vinter och eventuellt vår eller höst. Skillnaderna mellan priset på sommar och vinter kan vara stora.

Effektpris

Effektkostnaden bestäms utifrån fastighetens värmeeffektbehov och debiteras antingen som en fast årlig avgift eller en rörlig del som grundas på kundens individuella effektförbrukning. Effektpriset kan baseras på ett flertal olika metoder. Normalt bygger effektpriset på förbrukningen i kWh under en period, exempelvis ett år. Effekten divideras sedan med ett kategorital (uppskattad utnyttjandetid i timmar). Effekten kan också baseras på ett medelvärde av några av de högst uppmätta timvärdena (kWh/h) under till exempel föregående års vinterperiod (oktober-april). Ytterligare varianter förekommer.

Effektpriser har störst påverkan på dina kostnader om du har stora variationer i ditt värmebehov, om du till exempel använder mycket värme under kort tid men i övrigt har lågt eller inget värmebehov alls.

Fler och fler fjärrvärmeföretag väljer att inte bara ta betalt för energi utan också för effekt, men omställningen går relativt långsamt. 

Flödespris eller temperaturavgift

Flödespris innebär att kunden betalar ett pris baserat på hur många kubikmeter fjärrvärmevatten som flödar genom husets värmeväxlare. Syftet med flödespris är att motivera kunden till att ha en hög effektivitet på sin värmeväxlare så att temperaturen på returvattnet tillbaka till nätet blir så låg som möjligt. Vissa fjärrvärmeföretag tillämpar istället en temperaturavgift som ska gynna låg returtemperatur.

En effektivare värmeöverföring hos kunden leder bland annat till att mer lågvärdig spillvärme kan nyttiggöras av leverantören eller att mer el kan produceras i de fall företaget har ett kraftvärmeverk. Om temperaturen på returvattnet är lägre kan återvärmningen starta vid en lägre temperatur, vilket ökar effektiviteten. Ett lågt flöde i systemet leder också till lägre värmeförluster samt en minskad kostnad för pumpning. I likhet med energikomponenten förekommer hos vissa företag säsongsuppdelning, där kunden exempelvis endast betalar flödespris under vinterhalvåret. 

Fast pris 

För ett småhus kan en del av priset vara fast. Det betyder att denna del av fjärrvärmekostnaden inte påverkas av din förbrukning. För flerbostadshus kan den fasta delen av priset vara indelat i intervall beroende av kundens årsförbrukning.

Många fjärrvärmeföretag beskriver det fasta priset som en komponent som täcker in flera mindre kostnader som är oberoende av förbrukningen, till exempel administration av fakturor och avtal. Många fjärrvärmeföretag har minskat denna del och istället ökat betoningen på effektkomponenten.

Beroende på hur prismodellen är utformad ger olika effektiviseringar i fastigheten olika mycket kostnadsbesparing.

» Om ändringar av fjärrvärmepriser

Senast uppdaterad: 2023-11-06 11:16