Skip to the content

Har du frågor? Ring 08-522 789 50 vardagar mellan 09.00 - 12.00 eller fråga via kontaktformuläret.

Fjärrvärme - pris och kostnad

Fjärrvärmekostnaden för ett småhus som använder 15.000 kWh per år kostar i snitt ca 13.700 kr/år, inklusive moms. Årskostnaden kan variera från 8.000 kr till 20.000 kr. Det dyraste nätet är alltså mer än dubbelt så dyrt som det billigaste. De flesta nät ligger dock i spannet 12 000-16 000 kr. Priserna har varit relativt stabila de senaste fem åren och endast ökat med ca 1 - 2 %. Du hittar samtliga fjärrvärmeföretags snittpriser för olika olika typer av boenden i dokumentet till höger.

Fjärrvärmepriser varierar kraftigt i Sverige

Fjärrvärme finansierar verksamheten fullt ut genom avgifter. Det innebär att intäkterna måste täcka utgifter för att producera, distribuera och leverera värme. Priset för fjärrvärme varierar kraftigt mellan företag eftersom det är stora skillnader mellan förutsättningarna och kostnaderna för fjärrvärmeverksamheten på olika orter.  

Fjärrvärmen har de lägsta kostnaderna på de orter där näten byggts under lång tid eller där produktionskostnader kan hållas låga t.ex. genom spillvärme från industrier. Större städer har också fördelen av att ha högre kundtäthet, jämfört med mindre orter. De högsta kostnaderna finns alltså oftast i mindre kommuner som byggt ut fjärrvärmen under de senaste 10 - 15 åren. 

Om ditt fjärrvärmeföretag aviserat om en prishöjning kan förståelse av prisbildningen och prismodeller vara intressant eftersom jämförelser mellan andra orter med fjärrvärme kan bli missvisande. Priset kommer att variera på grund av skillnaderna mellan förutsättningar för fjärrvärmen och kostnader och möjligheter att värma bostäder på andra sätt än genom fjärrvärme, på de olika orterna.

Prissättning och kostnader för fjärrvärme

De vanligaste prismodellen är ett energipris (kr per använd kWh) som är samma över hela året, det vill säga utan säsongsuppdelning. Energipriset kombineras med en fast kostnad för småhus alternativt en effektkomponent för lägenheter i flerbostadshus. Allt fler fjärrvärmeföretag väljer dock att se över sina prismodeller för att priset bättre ska spegla kostnaden för produktion och leverans av värmen vid den tidpunkt då den används. Nedan beskrivs olika prismodeller som används av fjärrvärmeföretag:

Säsongspriser

Kostnaden för att producera fjärrvärme skiljer sig ofta beroende på årstid. På sommaren används ofta relativt billiga produktionsmetoder som till exempel sopförbränning. På vintern ökar behovet av värme och dyrare anläggningar tas i drift. Många fjärrvärmeföretag låter detta återspeglas i priset genom att använda sig av en så kallad säsongsuppdelning av energipriset, det vill säga olika  energipris beroende på säsong. Om kunden kan minska behovet av uppvärmning under vinterhalvåret då den är som dyrast att producera sjunker kostnader både för företag och kund. Säsongsuppdelning görs oftast i två eller tre säsonger: sommar, vinter och ev vår/höst. Skillnaderna mellan priset på sommar och vinter kan vara stor, ett exempel på prisskillnader visas nedan:

Pris dec-feb: 67 öre/kWh
Pris apr-maj, okt-nov: 33 öre/kWh
Pris jun-sep: 22 öre/kWh

Genom att multiplicera de olika månadernas energiförbrukning med motsvarande månadspris erhålls en årlig energikostnad.

Effektpris

Effektkostnaden bestäms utifrån fastighetens värmeeffektbehov och debiteras antingen som en fast årlig avgift eller en rörlig del som grundas på kundens individuella effektförbrukning. Effektpriset kan baseras på ett flertal olika metoder. Normalt bygger effektpriset på förbrukningen i kWh under en period, oftast ett år. Effekten divideras sedan med ett kategorital (uppskattad utnyttjandetid i timmar). Effekten kan också baseras på ett medelvärde av några av de högst uppmätta timvärdena (kWh/h) under t.ex. föregående års vinterperiod (oktober-april).

Effektpriser har störst påverkan på dina kostnader om du har stora variationer i ditt värmebehov, om du till exempel använder mycket värme under kort tid men i övrigt har låg eller inget värmebehov.

Fler och fler fjärrvärmeföretag väljer att inte bara ta betalt för energi utan också för effekt, men omställningen går relativt långsamt. 

Flödespris

Flödespris innebär att kunden betalar ett pris baserat på hur många kubikmeter fjärrvärmevatten som flödar genom husets värmeväxlare. Syftet med flödespris är att motivera kunden till att ha en hög effektivitet på sin värmeväxlare så att temperaturen på returvattnet tillbaka till nätet blir så låg som möjligt.

En effektivare värmeöverföring hos kunden leder bland annat till att mer lågvärdig spillvärme kan nyttiggöras av leverantören. Om temperaturen på returvattnet är lägre kan återvärmningen starta vid en lägre temperatur, vilket ökar effektiviteten. Ett lågt flöde i systemet leder också till lägre värmeförluster samt en minskad kostnad för pumpning. I likhet med energikomponenten förekommer hos vissa företag säsongsuppdelning, där kunden exempelvis endast betalar flödespris under vinterhalvåret. 

Fast pris 

För ett småhus kan en del av priset vara fast, det vill säga samma oavsett förbrukning. Denna del av fjärrvärmekostnaden påverkas alltså inte av förbrukningen. För flerbostadshus kan den fasta delen av priset vara indelat i intervall beroende av kundens årsförbrukning. Många fjärrvärmeföretag beskriver det fasta priset som en komponent som täcker in flera mindre kostnader som är oberoende av förbrukningen, till exempel administration av fakturor och avtal.

Beroende på hur prismodellen är utformad ger olika effektiviseringar i fastigheten olika mycket kostnadsbesparing.

Fakturering av fjärrvärmekostnader

Faktureringen av kostnader för din uppvärmning ska grundas på avlästa mätvärden. Debitering ska ske i efterskott.

I vissa fall kan problem uppstå och debitering kan då grundas på beräknade mätvärden (preliminärdebitering). Avstämning efter avläsning (slutlig debitering) ska då ske med hänsyn tagen till de olika priser som har tillämpats för den tid avstämningen omfattar. 

Fakturering ska ske med högst tre månaders intervall, men som kund har du alltid rätt att bli fakturerad månadsvis. 

Fakturan från fjärrvärmeleverantören ska innehålla uppgifter om:

  • aktuellt pris
  • debiteringsmetod (avläst eller preliminärt beräknad förbrukning) 
  • uppskattad årlig förbrukning innevarande kalenderår
  • hänvisning till kontaktuppgifter till en oberoende energirådgivare 

Fjärrvärmeföretagen får inte ta ut någon avgift för att tillhandahålla fakturor och faktureringsinformation om energianvändningen. Förbudet mot fakturaavgift gäller oavsett faktureringsform t. ex pappersfaktura, autogiro eller e-faktura.

Fjärrvärmeföretag ska på, eller i samband med fakturor, antingen lämna den information om oberoende användarrådgivning där kunderna kan få råd om tillgängliga energieffektivitetsåtgärder och jämförelseprofiler. Alternativt kan de hänvisa till att informationen finns på webbplatsen och på begäran tillhandahållas på annat sätt.

Om du får individuell information via webbaserad tjänst behöver dock inte fakturan uppfylla dessa krav. Som kund ska du också erbjudas, på fakturan eller via webbaserad tjänst, att ta del av en jämförelse mellan aktuell energiförbrukning och förbrukningen under samma period föregående kalenderår.