Skip to the content

Ändrade fjärrvärmepriser

Nedan beskrivs vad som gäller vid prisändringar och vilka möjligheter du har att påverka prissättningen av fjärrvärme.

Prisnivån varierar mellan företagen beroende på bland annat lokala förhållanden där fjärrvärmenätet finns och vilken bränsle som används för att producera värmen. Du kan inte byta mellan olika fjärrvärmeföretag för ditt småhus eftersom fjärrvärmeföretaget som äger nätet där du bor är det enda som får leverera värme genom nätet. 

Rätt att ändra fjärrvärmepriser 

Fjärrvärmeföretaget har rätt att ändra gällande prisvillkor. Det får dock inte ske oftare än en gång per år, om inte annat har avtalats. Prisändringar får inte ske retroaktivt. Fjärrvärmeföretaget får genomföra prisändringar utan att först underrätta dig som kund, om det sker på grund av att skatter ändras eller att staten har beslutat om nya avgifter. Om det sker prisändring till din fördel får ändringen införas utan föregående information.

Prisdialogen - ett branschinitiativ 

Riksbyggen, SABO och branschföreningen Energiföretagen Sverige har tillsammans tagit fram en modell för prissättning där dialog förs mellan fjärrvärmeföretag och kunder. Även organisationen Fastighetsägarna är numera en av styrelsemedlemmarna i Prisdialogen, det innebär att en majoritet av fjärrvärmeleveranserna (till ca 2 miljoner hushåll) omfattas av Prisdialogens arbete.

Prisdialogen är ett branschgemensamt initiativ som syftar till att stärka kundens ställning på fjärrvärmemarknaden, skapa en rimlig, förutsägbar och stabil prisändring samt bidra till ett ökat förtroende för fjärrvärmeleverantörernas prissättning. Prisdialogen har utvärderats både av tillsynsmyndigheten Energimarknadsinspektionen och på eget initiativ, i syfte att utveckla och förbättra arbetet. 

Energimarknadsinspektionens utvärdering visar att prisdialogens process inte bara för med sig att fjärrvärmeleverantören meddelar ett nytt pris tidigt på året utan också att de lämnar ett löfte om och en prognos för priserna för de två därpå kommande åren. Fjärrvärmekunderna anser att en av de viktigaste frågorna är just förutsägbarhet i priserna och prisutvecklingen.

Har du som kund synpunkter på fjärrvärmeleverantörens prisändringsmodell, kan du lämna dom till Prisdialogen, tillsammans med en motivering. Alla synpunkter och klagomål behandlas inom ramen för den lokala samrådsprocessen.

» Om Prisdialogen på Prisdialogens webbplats

Fjärrvärmenämnden - hjälp till medling om villkorsändringar

Prisdialogen är ett frivilligt åtagande från branschen som främst berör boende i flerbostadshus. Fjärrvärmenämnden medlar däremot vid förhandlingar mellan fjärrvärmeföretag och fjärrvärmekunder om ändringar av priser och övriga villkor för fjärrvärme, enligt fjärrvärmelagen. Fjärrvärmenämnden administreras av Energimyndigheten.

Fjärrvärmeföretag eller kunder kan ansöka om medling efter att förhandling skett mellan fjärrvärmeföretaget och kunden. En ansökan om medling ska ha kommit in till Fjärrvärmenämnden inom tre veckor från den dag fjärrvärmeföretaget underrättade kunden om att förhandlingen dem emellan avslutats. 

» Om Fjärrvärmenämnden och ansökan om medling på Energimyndighetens webbplats

Faktorer som påverkar priset

Det finns ungefär 200 fjärrvärmeföretag i Sverige och priserna för anslutning och förbrukning har stora skillnader, det dyraste priset är mer än dubbelt så högt som det lägsta. Fjärrvärmepriset påverkas av flera faktorer och det finns ingen enkel förklaring till skillnaden i prissättningen. 

» Mer om prismodeller och fjärrvärmepriser

Priserna för fjärrvärme varierar

För att kunna ansluta bostaden eller lokalen till fjärrvärme krävs att det finns nedgrävda ledningar i det område där din bostad eller lokal finns. Som fjärrvärmekund har du ingen valfrihet när det gäller vem du ska köpa fjärrvärmen ifrån. Det är inte kostnadseffektivt att bygga parallella nät som distribuerar det varma vattnet från värmeverket till din bostad eller lokal. Det finns därför bara en fjärrvärmeleverantör per område.

Flera faktorer påverkar prissättningen

Du har rätt att få tydlig information från fjärrvärmeföretaget för att du ska ha möjlighet att bilda dig en uppfattning om vad du betalar för och hur priset är konstruerat har du enligt lagen, fjärrvärmelagen SFS 2008:263 rätt att få tydlig information från din fjärrvärmeleverantör.

Prissättningen för fjärrvärme är komplex och påverkas av många olika faktorer, som till exempel:

  • fjärrvärmeföretagets prissättningsmodell,
  • fjärrvärmeföretagets val av bränsle,
  • kommunala beslut,
  • tätortens storlek,
  • markförhållande på orten,
  • hur många fjärrvärmekunder som anslutit sig och hur mycket fjärrvärme de förbrukar,
  • om det är kunden eller fjärrvärmeföretaget som äger fjärrvärmecentralen, 
  • fjärrvärmeföretagets behov av underhåll för anläggningen och nät, och
  • statlig energipolitik.

Fjärrvärmepriserna påverkas också av skatter, till exempel koldioxidskatten, men också av andra ekonomiska styrmedel som utsläppsrätter och elcertifikat med mera.

Senast uppdaterad: 2019-06-11 11:30

Kontaktuppgifter för konsumentvägledning

Telefon 
08-522 789 50
Måndag till torsdag 9.0012.00

Kontaktformulär

Brev
Konsumenternas energimarknadsbyrå
Box 24226
104 51 Stockholm