Skip to the content

Din fjärrvärmeanläggning

Som privatkund så äger du oftast fjärrvärmecentralen och du ansvarar därmed för underhållet. Många fjärrvärmeföretag erbjuder serviceavtal, vilket innebär att de regelbundet servar din anläggning. 

En del fjärrvärmeföretag har även avtalserbjudanden där företaget äger fjärrvärmecentralen. Då behöver du inte ta ansvar för varken investering eller underhåll av fjärrvärmecentralen, det sköter fjärrvärmebolaget.

Fjärrvärmeleverantören bestämmer tryck, temperatur och andra dimensioneringsdata samt tekniskt utförande. Om leverantören ändrar dessa efter det att din anläggning blivit ansluten till fjärrvärmenätet och det i sin tur leder till kostnader för dig, så ska fjärrvärmeleverantören ersätta dig för dessa kostnader. 


Dina skyldigheter som fjärrvärmekund och ägare av fjärrvärmecentral
 • Du ska utföra de åtgärder på din anläggning som krävs för att uppnå tillförlitliga driftförhållanden och för att uppfylla gällande bestämmelser. Du får dock inte påverka tryck, temperaturer och andra dimensioneringsdata, utan det ska utföras enligt leverantörens bestämmelser. En del fjärrvärmeföretag har även avtalserbjudande där de äger fjärrvärmecentralen. Då behöver du inte ta något ansvar för varken investering eller underhåll av fjärrvärmecentralen, utan det gör fjärrvärmebolaget.

 • Du får inte koppla in dig på fjärrvärmenätet utan leverantörens tillstånd. Du får inte heller, utan leverantörens skriftliga medgivande, förändra den del av anläggningen som står i direkt förbindelse med produktionsanläggningen där fjärrvärmen produceras.

 • Om det sker förändringar i hur fastigheten används, uppvärmningsytan eller i sekundärsystem som påverkar de förhållande som följer av kontraktet så måste du anmäla detta till fjärrvärmeleverantören.

 • Om fjärrvärmeleverantören begär det är du skyldig att lämna uppgifter om ditt värmesystem för tappvarmvatten och uppvärmning inklusive del av värmeväxlare, och dess nyttjande. 

 • Leverantören ska även ha tillträde till fjärrvärmecentralen. Fjärrvärmeleverantören har rätt att genomföra besiktning av de anläggningsdelar som ägs och underhålls av dig.

 • Om leverantören vid besiktning eller inkoppling upptäcker felaktigheter i installationen ska du underrättas om detta. Besiktningen befriar inte dig eller den som utfört installationen från det ansvar och de skyldigheter som vardera part har.

Företagets fjärrvärmeanläggning

På fastigheten dit fjärrvärmen ska levereras installerar fjärrvärmeleverantören en fjärrvärmecentral, som inkluderar mätare, reglerutrustning för effektbegränsning samt mätanordning för kontroll av förbrukningen.

Ansvarsfördelning och skyldigheter för företaget
 • Platsen för att placera fjärrvärmecentralen väljs efter samråd mellan leverantör och dig som kund. Platsen ska erbjudas utan kostnad för leverantören.

 • Mätanordningen ägs av fjärrvärmeleverantören och får endast hanteras av fjärrvärmeleverantören. Den elinstallation som krävs för att installera mätanordningen bekostas av leverantören. Den el som behövs för mätanordningen betalas däremot av dig.

 • Fjärrvärmeleverantören drar fram värmeledningar till fjärrvärmecentralen. Det är leverantören som äger ledningarna och bestämmer var de ska ligga. Om du önskar en annan förbindelsepunkt än vid fjärrvärmecentralen, ett annat läge för fjärrvärmeledningarna eller ökad kapacitet så ansvarar leverantören för att detta genomförs, men du måste betala för eventuella merkostnader. Detta förutsätter förstås att kraven går att genomföra.

 • Fjärrvärmecentralen liksom annan tillhörande utrusning ska finns på en plats som är lättåtkomlig för leverantören. Leverantörens plomberingar får inte brytas. Du får endast ändra på ventilerna efter medgivande från leverantören och enligt de anvisningar som den ger. I nödsituationer har du dock rätt att stänga leverantörens ventiler.

 • Om leverantörens anläggning inte är i funktion och inte ska användas i framtiden så ska leverantören på egen bekostnad ta bort anläggningen om du begär det.