Skip to the content

Allmänna avtalsvillkor fjärrvärme

Branschorganisationen Energiföretagen Sverige representerar ett stort antal fjärrvärmeföretag i Sverige. De har kommit överens med Konsumentverket om villkor som bör finnas i fjärrvärmeavtal för att konsumenter ska få rimliga och rättvisa avtal.

Avtalsvillkoren är viktiga för dig som fjärrvärmekund eftersom de kompletterar lagkrav som stärker din ställning som kund. Att ett företag inte följer avtalsvillkor kan utgöra ett avtalsbrott. Om avtalsbrottet skett på grund av företagets underlåtenhet kan du ha rätt till skadestånd. 

Leverans av fjärrvärme

För att fjärrvärme ska levereras till dig som kund måste det finnas ett skriftligt avtal mellan dig och fjärrvärmeleverantören. Som kund får du inte distribuera fjärrvärme från din anläggning utan att leverantören har medgett detta skriftligt.

Fjärrvärmeleverantören bestämmer tryck, temperatur och andra dimensioneringsdata samt tekniskt utförande. Om leverantören ändrar dessa efter det att din anläggning blivit ansluten till fjärrvärmenätet och det i sin tur leder till en kostnad för dig ska fjärrvärmeleverantören ersätta dig för dessa kostnader.

De allmänna avtalsvillkoren

Bestämmelserna i de allmänna avtalsvillkoren innehåller bland annat leveransåtagande, vad som gäller vid avbrott, ersättning för skada, mätning, insamling av mätvärden, fakturering och information om din energianvändning.

Avtalsvillkoren uppdaterades den 1 september 2023. Villkoren ändras på grund av ändringar i fjärrvärmelagen (2008:263) och Energimarknadsinspektionens mätföreskrifter för fjärrvärme (EIFS 2022:3). Till exempel finns det regler om att:

  • Insamling av mätvärden ska ske minst en gång per månad med en fjärravläst mätare
  • Fakturering ska ske minst en gång per kvartal och vara tydlig
  • Fjärrvärmeföretaget ska informera om kundens energianvändning
  • Fjärrvärmeföretaget ska hänvisa till information om produktionens årliga växthusgasutsläpp och jämförelseprofiler