Skip to the content

Allmänna avtalsvillkor fjärrvärme

Vid avtal om leverans av fjärrvärme för enskilt bruk tillämpas allmänna avtalsvillkor för konsument. De är utarbetade av branschorganisationen Energiföretagen Sverige tillsammans med Konsumentverket och ses som god sed på marknaden. Företag kan också ha egna kompletterande avtalsvillkor.

Avtalsvillkoren är viktiga för dig som fjärrvärmekund eftersom de kompletterar lagkrav som stärker din ställning som kund. Att ett företag inte följer avtalsvillkor kan utgöra ett avtalsbrott. Om avtalsbrottet skett på grund av företagets underlåtenhet kan du ha rätt till skadestånd. 

Bestämmelserna i de allmänna avtalsvillkoren innehåller bland annat leveransåtagande, vad som gäller vid avbrott, ersättning för skada, mätning, avläsning och debitering samt betalning.

Leverans av fjärrvärme

För att fjärrvärme ska levereras till dig som kund måste det finnas ett skriftligt avtal mellan dig och fjärrvärmeleverantören. Som kund får du inte distribuera fjärrvärme från din anläggning utan att leverantören har medgett detta skriftligt.

Fjärrvärmeleverantören bestämmer tryck, temperatur och andra dimensioneringsdata samt tekniskt utförande. Om leverantören ändrar dessa efter det att din anläggning blivit ansluten till fjärrvärmenätet och det i sin tur leder till en kostnad för dig, så ska fjärrvärmeleverantören ersätta dig för dessa kostnader.

Senast uppdaterad: 2020-03-10 12:52