Skip to the content

Elräkningen

Dina elkostnader består av två delar. Du betalar för att vara ansluten till elnätet och för inköp av den ström du gör av med. Du kan inte välja elnätsföretag eftersom denne har ett lokalt monopol men du har möjlighet att välja elhandlare. Ett fåtal företag vänder sig enbart till sina lokala kunder men de allra flesta säljer el över hela landet.

Det är inte tillåtet med fakturaavgift

Elleverantörer och elnätsföretag får inte kräva fakturaavgift eller avgift för fakturaunderlag. Fakturan ska vara tydlig och innehålla information om den uppmätta förbrukningen och de aktuella elpriser som fakturan grundas på.

Samfakturering

Om ditt elhandelsföretag och nätföretag ingår i samma koncern brukar kostnaderna samfaktureras. Du får då en faktura som innehåller både nät- och elkostnader. Om du byter elleverantör kan du få separata fakturor, en som avser nätkostnaden och en som avser elhandelskostnaden, eftersom samfakturering inte alltid kan göras då. Det finns dock elleverantörer som erbjuder möjligheter till samfakturering även om de inte igår i samma koncern som elnätsföretaget. 

Det finns inga ekonomiska fördelar för dig att få dina nät- och elkostnader samlade på en faktura eftersom företagen inte får ta ut fakturaavgifter.