Skip to the content

Elräkningen

Dina elkostnader består av två delar. Dels betalar du för att vara ansluten till nätet, den så kallade nätkostnaden, och dels betalar du för inköp av den ström du gör av med, eller den så kallade elhandelskostnaden. Du kan inte välja elnätsföretag eftersom denne har ett lokalt monopol, men du har möjlighet att välja elhandlare. Ett fåtal företag vänder sig enbart till sina lokala kunder men de allra flesta säljer el över hela landet.

Om ditt elhandelsföretag och elnätsföretag ingår i samma koncern brukar kostnaderna samfaktureras. Du får då en faktura som innehåller både nät- och elkostnader. I annat fall får du två fakturor, en som avser nätkostnaden och en som avser elhandelskostnaden. 

Elhandelsfakturan

Kostnaderna för elhandel består alltid av

  • elpriset,
  • elcertifikatsavgift, och
  • moms.
Andra avgifter från elhandlaren 

Utöver ovanstående kostnader tar ett flertal elhandlare ut en fast årsavgift (ej att sammanblanda med den så kallade abonnemangsavgiften på nätsidan). Årsavgiften brukar variera mellan 100 och 500 kr. På samtliga dessa kostnader tillkommer moms.

Elcertifikatsavgift

I Sverige ska andelen el som produceras med hjälp av förnybara energikällor öka. Förnybara energikällor är energi som produceras av sol, vind och biobränsle. För att stimulera ökningen av produktionen finns lagen om elcertifikat. Systemet med elcertifikatsavgift började tillämpas 2003 och ska pågå till 2035. Elhandelsföretagen är skyldiga att köpa in elcertifikat motsvarande sina kunders förbrukning. Företaget bestämmer dock självt vilken elcertifikatsavgift som ska tas ut av sina kunder. För rörliga elprisavtal förekommer det att elcertifikatsavgiften särredovisas.

Läs mer om elcertifikatssystemet och historiska elcertifikatspriser här.

Elnätsfakturan

Kostnaderna för elnätet innefattar både en fast del och en rörlig del enligt följande:

  • en fast kostnad, abonnemangsavgiften, och
  • en rörlig kostnad, överföringsavgiften.
Abonnemangsavgiften

Abonnemangsavgiften är kort beskrivet den kostnad du måste betala för att få tillgång till elnätet. Storleken på abonnemangsavgiften är beroende av hur stor huvudsäkringen är. Vilken säkringsstorlek du väljer beror på hur mycket ström du räknar med att ta ut vid högsta belastning. Avgiften är en årskostnad och faktureras vanligtvis för de antal dagar som fakturan avser.

Överföringsavgiften

Överföringsavgiften betalar du för själva transporten av el. Priset är ett antal öre per förbrukad kilowattimme (öre/kwh) och har inget att göra med elpriset. Oavsett om du valt elhandlare eller om denne ingår i samma koncern som nätägaren utgår överföringsavgift.

Läs mer här om nätavgifternas storlek.

Energiskatt och moms

Energiskatt och moms utgår på den fasta abonnemangsavgiften och på den rörliga överföringsavgiften. Moms tillkommer också på nätövervakningsavgiften och elberedskapsavgiften.

Eftersom energiskatten är en punktskatt tillkommer moms även på den.

Läs mer om skattesatser, kommande höjningar av skatten och dina kostnader här.

Ytterligare avgifter

Ytterligare tre särskilda avgifter tas ut; nätövervakningsavgift, för närvarande 4 kronor och 35 öre per år, elberedskapsavgift, för närvarande 39 kronor och 20 öre per år och elsäkerhetsavgift, för närvarande 11 kronor och 10 öre per år. Med sammanlagt 54,65 kronor bidrar du alltså till tre verksamheter som ökar tryggheten för kunderna. 

Avgifterna är bestämda av riksdagen och skickas i sin helhet vidare till de tre statliga myndigheterna Energimarknadsinspektionen, Svenska Kraftnät respektive Elsäkerhetsverket. I och med att avgifterna ingår som en del av elnätsavgiften är de momsbelagda. Att det är så regleras i en förordningsförändring som började gälla den 1 januari 2008. Vanligtvis inkluderas avgifterna i den årliga abonnemangsavgiften men ibland särredovisas avgifterna på fakturan.

Inte tillåtet med fakturaavgift

Elleverantörer och elnätsföretag får inte kräva fakturaavgift eller avgift för fakturaunderlag. Fakturan ska vara tydlig och innehålla information om den uppmätta förbrukningen och de aktuella elpriser som fakturan grundas på.

Samfakturering

Om ditt elhandelsföretag och nätföretag ingår i samma koncern brukar kostnaderna samfaktureras. Du får då en faktura som innehåller både nät- och elkostnader. Om du byter elleverantör kan du få separata fakturor, en som avser nätkostnaden och en som avser elhandelskostnaden, eftersom samfakturering inte alltid kan göras då. Det finns dock elleverantörer som erbjuder möjligheter till samfakturering även om de inte igår i samma koncern som elnätsföretaget. 

Det finns inga ekonomiska fördelar för dig att få dina nät- och elkostnader samlade på en faktura eftersom företagen inte får ta ut fakturaavgifter.

Senast uppdaterad: 2022-10-11 08:31